OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwał: Nr X/95/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. i Nr XIV/135/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice uchwalonego Uchwałą
Nr XXXVIII/326/06 Rady Gminy Stare Babice z dnia 1 czerwca 2006 roku i zmienionego Uchwałą Nr VIII/57/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 maja 2015 r. oraz Uchwałą Nr XLI/435/15 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 maja 2018 r. dla części wsi: Mariew, Stanisławów, Borzęcin Duży, Lipków, Stare Babice, Babice Nowe, Klaudyn, Koczargi Nowe i Blizne Łaszczyńskiego,  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonywanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zmiana studium dotyczy terenów wymienionych w Uchwałach Nr X/95/2019 i Nr XIV/135/2019, pokazano je na dołączonym schemacie rozmieszczenia ich na  tle mapy całej Gminy.

Obowiązujące dotychczas studium i jego zmiany dostępne są pod adresem:

http://bip.babice-stare.waw.pl/public/?id=51783

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.02.2020 r.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej w Urzędzie Stare Babice,
 ul. Rynek 32, 05-082 stare Babice, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres architektura@stare-babice.waw.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice, dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej pod adresami:

http://bip.babice-stare.waw.pl/public/get_file_contents.php?id=476236

http://bip.babice-stare.waw.pl/public/get_file_contents.php?id=490558

Wniosek powinien zawierać także oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice, stosownie do przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1000 z późn.zm.).

Wójt Gminy Stare Babice

Sławomir Sumka

Załączniki:

mapa_do_ogłoszenia_o_studium

OGŁ-ogł-III zm studium 01.2020.docx

Uchwała_Nr_X-95-2019 z bip.pdf

Uchwała_Nr_XIV-135-2019-z BIP.pdf

wniosek do zmiany studium.docx

wniosek do zmiany studium.pdf