Wspólne posiedzenie Komisji w trybie zdalnym – 23 czerwca 2020r.

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 69 ust. 1 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2019 r. poz. 6670) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695, 875)

 

Przewodniczący Komisji zwołują w trybie zdalnym wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. o godz. 13:00

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zapoznanie się z realizacją zadań Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2019 roku. Analiza potrzeb rozwoju infrastruktury sportowej w Gminie Stare Babice.
  2. Analiza wydatków na sport i kulturę fizyczną.
  3. Zapoznanie się z działalnością Domu Kultury Stare Babice.
  4. Analiza wydatków Domu Kultury.