Rekrutacja 2020/2021

W Gminie Stare Babice po raz pierwszy odbywać się będzie rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice  oraz do przedszkoli niepublicznych realizujących zadania publiczne pn. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021”, za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji poprzez stronę: kliknij w link.

Po wejściu na stronę uprzejmie prosimy o zapoznanie się z „Instrukcją dla rodziców”, a następnie postępowanie zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi. Pozwoli to Państwu prawidłowo i sprawnie przejść przez proces wypełniania i składania wniosku w wybranej placówce oświatowej.

Przed rozpoczęciem elektronicznej rekrutacji należy założyć indywidualne konto rodzica/opiekuna prawnego w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Umożliwi ono Państwu złożenie wniosku  i stosownych dokumentów potwierdzających kryteria rekrutacyjne oraz śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji do zakończenia jej procesu i kwalifikacji dziecka do danej placówki oświatowej.

UWAGA – Aby złożyć wniosek do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej szkoły podstawowej wystarczy, aby jeden opiekun prawny założył konto w systemie. Nie ma obowiązku zakładania konta przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych.

Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji widoczne będą w Panelu rodzica po zalogowaniu do Systemu Elektronicznych Rekrutacji. Dodatkowo o każdej zmianie statusu złożonego wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie komunikatu przesłanego na wskazany podczas zakładania konta adres e-mail.

Już po raz pierwszy w rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 zostanie  uruchomiony mechanizm podpisania wniosku rekrutacyjnego Profilem Zaufanym. W przypadku skorzystania przez Państwo z tej opcji w systemie,  nie będą Państwo musieli  dostarczać wniosków wraz z załącznikami w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru. Szczegółowe informacje o Profilu Zaufanym znajdziecie Państwo na stronie  internetowej https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Istnieje możliwość potwierdzenia profilu zaufanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej banków m.in.: PKO BP, BANK PEKAO,  ING Bank Śląski, Bank Millennium, Inteligo, , mBank, , Alior Bank, Santander, oraz w serwisie Envelo , e-dowód.

Uwaga: wnioski podpisują obydwoje rodzice/opiekunowie prawni, chyba że w świetle przepisów prawa jeden z rodziców jest samotny, a drugi ma ograniczone lub zabrane prawa.

Szczegółowe informacje od dnia 25 lutego 2020r. można otrzymać pod adresem mailowym: rekrutacja@stare-babice.pl oraz telefonicznie w Referacie Wspólnej Obsługi Jednostek Urzędu Gminy Stare Babice pod numerem: 22 730 80 92  lub 22 730 80 44.

Kontynuacja:

Składanie deklaracji przez rodziców uczęszczających do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice i przedszkoli niepublicznych realizujących zadanie publiczne na podstawie art. 153  ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 w formie elektronicznej.

Rodzice dzieci 6 letnich z odroczonym obowiązkiem szkolnym składają wniosek o kontynuacji wraz ze stosownymi dokumentami w placówce do której dotychczas uczęszczało dziecko lub przystępują do rekrutacji w oddziale 6 Latków prowadzonym w szkole.

Termin składania deklaracji wyznacza się od 25 lutego 2020 r. od godziny 8:00 do 2 marca 2020 r. do godziny 12:00.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja rozpocznie się od 3 marca 2020 r. od godziny 13:00 i zakończy 23.03.2020 r. o godzinie 20:00.

W roku szkolnym 2020/2021 w procesie rekrutacji planujemy przyjąć:

dzieci 6 letnie – 2014 r.:

 • Szkoła Podstawowa Stare Babice
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Borzęcin Duży
 • Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych
 • Szkoła Podstawowa w Zielonkach Parceli

W oddziałach przedszkolnych w szkołach podobnie jak w przedszkolu pracować będzie dwóch nauczycieli wychowania przedszkolnego, pracownik obsługi oraz nauczyciel wspomagający jeśli w oddziałach znajdą się dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym.

dzieci 5 letnie – 2015 r.:

 • Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – oddział przedszkolny
 • Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Borzęcinie Dużym
 • Przedszkole w Blizne Jasińskiego
 • Przedszkole w Starych Babicach
 • Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek”
 • Przedszkole Niepubliczne „Jeżyk”
 • Niepubliczne Przedszkole ZIELONA AKADEMIA
 • Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek”
 • Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Brzdąc”

dzieci 4 letnie – 2016 r.:

 • Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych – oddział przedszkolny
 • Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Borzęcinie Dużym
 • Przedszkole w Blizne Jasińskiego
 • Przedszkole w Starych Babicach
 • Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek”
 • Przedszkole Niepubliczne „Jeżyk”
 • Niepubliczne Przedszkole ZIELONA AKADEMIA
 • Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek”
 • Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Brzdąc”

dzieci 3 letnie – 2017 r.:

 • Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Borzęcinie Dużym
 • Przedszkole w Blizne Jasińskiego
 • Przedszkole w Starych Babicach
 • Przedszkole Niepubliczne „Słoneczny Domek”
 • Przedszkole Niepubliczne „Jeżyk”
 • Niepubliczne Przedszkole ZIELONA AKADEMIA
 • Przedszkole Niepubliczne „Zaczarowany Ołówek”
 • Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Brzdąc”

Przedszkola niepubliczne wyłonione w konkursie ogłoszonym w Zarządzeniu Nr  25/2020 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021”, pracować będą jak placówki publiczne i zapewnia:

 1. czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu nie może być krótszy niż pięć godzin dziennie,
 2. oplata za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu, prowadzone w czasie, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wyniesie nie więcej niż 1,00 zł za godzinę,
 3. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 r. poz. 1646 z późn. zm.)
 4. oddział przedszkolny liczący 25 wychowanków,
 5. wychowankom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo oświatowe:
 6. 6. przy rekrutacji do przedszkola stosowane zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli.
 7. zapewnia możliwość korzystania z usług świadczonych przez przedszkole w godzinach od 6.30 do 17.30,
 8. realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w godz. 8.00 -13.00 (czas bezpłatnego nauczania dziecka w przedszkolu),
 9. prowadzi w czasie poza realizacją podstawy programowej zajęcia dodatkowe, które realizowane będą w przedszkolach publicznych w roku szkolnym 2020/2021, w ramach środków uzyskanych z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz dotacji:
 • zajęć z języka angielskiego w wymiarze 1 godz./tydzień,
 • zajęć z rytmiki w wymiarze 1 godz./tydzień.