Dofinansowanie do programu pn. „Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024”

Gmina Stare Babice przystąpiła w 2024 roku do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”  dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W dniu 30 listopada 2023 r. Rada Gminy Stare Babice podjęła uchwałę Nr LXV/705/2023 w sprawie przystąpienia Gminy Stare Babice do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 oraz zasad realizacji Programu w Gminie Stare Babice.

W dniu 20 lutego 2024 r. Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka razem ze Skarbnik Gminy Mariolą Sarzyńską podpisali z Wojewodą Mazowieckim Mariuszem Frankowskim, reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału do spraw Osób Niepełnosprawnych Marzenę Tazbir-Kowalczyk – umowę nr 11/OW_JST/2024 w sprawie  realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zwanego dalej „Programem”.

 

Dofinansowanie Programu wynosi  39 933,00 zł

Całkowita wartość Programu wynosi 39 933,00 zł

 

Przedmiotem umowy jest:

1) realizacja w 2024 r. przez Gminę zadania jakim jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. a) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub,
  2. b) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

− orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

− orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44)

– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie, zwanego dalej „Zadaniem”,

2) określenie wysokości i trybu przekazywania Gminie przez Wojewodę środków Funduszu Solidarnościowego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym, zwanego dalej „Funduszem”, z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Zadania;

3) określenie wysokości i trybu przekazywania Gminie przez Wojewodę środków Funduszu na koszty związane z obsługą Programu;

4) ustalenie sposobu rozliczania i zwrotu środków Funduszu.

 

Nabór Beneficjentów do Programu odbył się w okresie od 3.11.2023 r. do 13.11.2023 r., zanim Gmina Stare Babice złożyła wniosek o przystąpieniu do przedmiotowego Programu w wyznaczonym terminie – do 16 listopada 2023 roku.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach.