Dowóz dzieci z niepełnosprawnościami w roku szkolnym 2022/2023

Szanowni Państwo, korzystający z dowozu dzieci z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych, który organizuje gmina Stare Babice, przypominamy o konieczności złożeniu wniosku w celu objęcia dziecka dowozem gminnym w roku szkolnym 2022/2023.

W związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na dowóz w nowym roku szkolnym wnioski należy złożyć w terminie od 10 do 24 czerwca 2022 r.

Wzór wniosku określa Zarządzenie Wójta Gminy Stare Babice nr 234 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zapewnienia transportu i opieki uczniom niepełnosprawnym do szkół  i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Warunkiem zapewnienia transportu i opieki uczniom niepełnosprawnym przez gminę Stare Babice jest złożenie przez rodzica, opiekuna prawnego, wniosku o zapewnienie transportu i opieki.

Wniosek można pobrać i wydrukować ze strony: https://starebabice.bip.net.pl/?c=340 lub odebrać w siedzibie Urzędu.

Wniosek po sprawdzeniu formalnym przez Referat Wspólnej Obsługi Jednostek Urzędu Gminy Stare Babice należy złożyć w Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice  do 24 czerwca 2022 r.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

1) kserokopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia,
2) kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
3) skierowanie do placówki oświatowej wydane przez właściwego starostę,
4) potwierdzenie/ zaświadczenie przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka specjalnego, wydane przez dyrektora szkoły lub ośrodka (w przypadku zmiany szkoły, ośrodka),
5) zaświadczenie z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko (można dostarczyć do 15.09.2022 r.),
6) inne dokumenty lub oświadczenia określone przez organ.

W przypadku dowozu indywidualnego należy również złożyć wniosek w celu zawarcia umowy na rok szkolny 2022/2023

Szczegóły i wniosek do pobrania na stronie:
https://starebabice.bip.net.pl/?c=340

Podstawa prawna:
art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe