1

Informacja o zdalnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670), w związku art. 15zzx ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) zwołuję

w dniu 22 czerwca 2021 r. o godz. 13:00
zdalne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Analiza wydatków na sport i kulturę fizyczną.
2. Analiza wydatków Domu Kultury;

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

(-) Remigiusz FIJOŁEK

OGŁOSZENIE