Informacja w sprawie wycinki drzew na działce 180

W związku z otrzymaną informacją od mieszkańców naszej gminy dotyczącą prowadzonej prawdopodobnie wycinki drzew na terenie działki 180 w miejscowości Janów pracownicy Urzędu Gminy podjęli interwencję w dniu 1 marca br. i wraz ze Strażą Gminną udali się na miejsce celem przeprowadzenia wizji w terenie. Na miejscu okazało się, że brama wjazdowa na działkę 180 jest zamknięta i w pobliżu nie ma osób mogących udzielić jakichkolwiek informacji na temat trwających w dalszej części terenu prac z użyciem sprzętu mechanicznego. Pracownicy skontaktowali się telefonicznie z pełnomocnikiem właściciela, który odmówił zgody na wejście w teren celem przeprowadzenia kontroli. Informujemy, że właściciel przedmiotowej działki na podstawie art. 83 f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody dwukrotnie zgłosił do Urzędu Gminy Stare Babice zamiar usunięcia drzew z w/w terenu (15.12.2020 roku oraz 27.01.2021 roku). Wycinanie drzew zgodnie z prawem na terenach będących własnością osób fizycznych (a tak jest w tym przypadku) zwolnione jest z obowiązku uzyskania zezwolenia a jedynym wymogiem jest zgłoszenie zamiaru ich usunięcia do właściwego miejscowo urzędu.

Wójt Gminy Stare Babice zgodnie z art. 83 f ust 14 ustawy o ochronie przyrody do obydwu zgłoszeń wniósł sprzeciw w sprawie usunięcia drzew rosnących na przedmiotowym terenie, które były w dobrym i średnim stanie fitosanitarnym. Jednocześnie informujemy, że zostały wysłane pisma do: Prokuratury Okręgowej, RDOŚ oraz na Policję o możliwości popełnienia wykroczenia w związku z tym, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt w stosunku do wszystkich gatunków chronionych obowiązują zakazy dotyczące m.in. niszczenia siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, umyślnego płoszenia lub niepokojenia. W ocenie Wójta Gminy, mogło dojść wczoraj do naruszenia tych przepisów, a urzędnikom odmówiono możliwości przeprowadzenia kontroli.

Dziś w godzinach popołudniowych zostanie przeprowadzona kolejna kontrola z udziałem Wójta Gminy.