1

Koncepcja przebudowy ul. Osiedlowej

W celu przywrócenia ruchu dwukierunkowego na ul. Osiedlowej w m. Zielonki Parcela, zostało zlecone wykonanie projektu przebudowy odcinka drogi od ul. Warszawskiej do ul. Piaskowej.

Po sporządzeniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień, Wykonawca wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji na realizacje inwestycji drogowej (specustawa ZRiD).

Zgodnie z oczekiwaniami Mieszkańców ul. Osiedlowej, projektant został poinformowany, aby projekt w miarę możliwości technicznych uwzględniał zajęcie działek podobnej szerokości po obu stronach drogi.

Podstawowe parametry:

  • jezdnia 5,5 m,
  • jednostronny chodnik o szerokości co najmniej 2,0 m + krawężnik + obrzeże, co daje minimum 2,25 m,
  • po przeciwnej stronie jezdni pas zieleńca o szerokości 1,5 m na umieszczenie urządzeń odwadniających, takie rozwiązanie zwiększa widoczność i pozwala na bezpieczne wyjeżdżanie z bram,
  • cała działka nr 406 włączona do pasa drogowego,
  • uspokojenie ruchu przez podniesienie środkowego skrzyżowania z drogą wewnętrzną (działka nr 406).

W koncepcji projektu, zrezygnowano z typowych progów zwalniających, gdyż przepisy nakazują odległość co najmniej 40 m progu od skrzyżowania.
W związku z tym przewidziano wzniesienie jezdni, jako alternatywny sposób uspokojenia ruchu.

Koncepcję przedstawiamy Państwu do zapoznania. Ewentualne uwagi bądź sugestie prosimy kierować drogą mailową na adres: riirg@stare-babice.pl.

Przedstawiona koncepcja została przesłana do wiadomości radnych i sołtysa z tego rejonu.