KONKURS FOTOGRAFICZNY na „Rodzinne zdjęcie z wakacji”

Zapraszamy do wzięcia udziału w gminnym konkursie fotograficznym pn. „Rodzinne zdjęcie z wakacji”. Jego celem jestem promowanie zdrowego stylu życia oraz wzmacnianie rodzinnych relacji. Złożone w konkursie prace oceniane będą m.in. pod kątem motywu babickiego, promującego Gminę Stare Babice.

Na autorów najciekawszych prac czekają atrakcyjne nagrody.

Fotografie należy zapisać na nośniku elektronicznym typu pendrive (w formacie JPG lub TIF w wielkości minimum 8 Mpix) i dostarczyć do Urzędu Gminy Stare Babice w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY”.

Termin składania prac upływa z dniem 31 sierpnia 2022 r. Liczy się data stempla pocztowego lub potwierdzenia przyjęcia w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Stare Babice (Kancelaria na parterze). Prace można
dostarczyć osobiście na adres: Urząd Gminy Stare Babice,  ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, Biuro Obsługi Mieszkańca (Kancelaria na parterze) lub
– przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Stare Babice,  ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.

O wyniku konkursu Laureat zostanie poinformowany drogą elektroniczną za pośrednictwem wskazanego w zgłoszeniu adresu e-mail.

Współorganizatorem konkursu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Patronat Honorowy nad konkursem objęli: Wójt Gminy Stare Babice, Gminna Rada Seniorów oraz Młodzieżowa Rada Gminy Stare Babice.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

 

Pliki do pobrania:

1. Regulamin Konkursu Fotograficznego
2. Karta zgłoszenia
3. Oświadczenie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
4. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych