Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Bliznem Jasińskiego

 WÓJT GMINY STARE BABICE

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

Przedszkola w Bliznem Jasińskiego

Kościuszki 1B, 05-082 Stare Babice

 

  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2, i § 6 oraz § 12  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2019 r. poz. 1597 z późn. zm.).
  2. Zgodnie z § 1 ust.2 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U z 2017 r. poz.1587 z późn. zm.. Szczegóły w załączniku.
  3. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Babice ul. Rynek 32, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Bliznem Jasińskiego” w terminie do dnia 17 czerwca 2020 r., w godzinach pracy Urzędu Gminy Stare Babice.
  4.  Informacja o konkursie zostaje zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Babice stare-babice.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stare Babice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32.W przypadku wysłania oferty pocztą na adres Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05- 082 Stare Babice, decyduje data wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
  5. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e PUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych, jako załączniki do oferty.
  6. W trakcie prowadzenia procedury związanej z niniejszym konkursem dopuszcza się porozumiewanie drogą elektroniczną. Na żądanie organu prowadzącego przedszkole kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa  w załączniku.
  7. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Stare Babice.        
  8. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

   Załączniki:

   ZARZĄDZENIE NR 104/2020