LXIX sesja Rady Gminy Stare Babice

Zawiadomienie o LXIX sesji Rady Gminy Stare Babice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) zwołuję LXIX sesję Rady Gminy Stare Babice w dniu 29 lutego 2024 r. o godz. 13:00,
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LXI, LXVI, LXVII, LXVIII sesji Rady Gminy.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2024 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2024-2040.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo –Mieszkalnego w Starych Babicach oraz uchwalenia Statutu.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Stare Babice.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i zespole szkolono-przedszkolnym prowadzonych przez gminę Stare Babice.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXV/703/2023 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym oraz w schroniskach dla osób bezdomnych albo schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi sąsiedzkie, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia realizacji „Programu Usług Teleopiekuńczych dla Mieszkańców Gminy Stare Babice” na lata 2024-2026.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych we wsi Koczargi Stare.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej we wsi Borzęcin Duży.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie najmu w drodze przetargu części nieruchomości oznaczonej nr ew. 493/2 stanowiącej własność gminy położnej w miejscowości Stare Babice.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Stare Babice w rejonie parku gminnego.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny aktualności planu ogólnego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Stare Babice za rok 2023.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Stare Babice na rok 2024.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2024 planów pracy Komisji.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia na rok 2024 planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet dla sołtysów.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Stare Babice.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/336/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
27. Zapoznanie radnych z protokołami z kontroli Komisji Rewizyjnej.
28. Zapoznanie radnych ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
29. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
30. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
31. Wolne wnioski i informacje.
32. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Szuba

 

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babicehttps://starebabice.bip.net.pl/?c=726
Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7 i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688).