Nieruchomość przeznaczona do oddania w użyczenie

W Y K A Z
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność  Gminy została przeznaczona do oddania w użyczenie, zgodnie z art. 35 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Opis i położenie

 

Stare Babice

działka gruntowa  niezabudowana,
 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

WA1P/00119301/4
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów 111/1
Powierzchnia nieruchomości 1,9204 ha
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Według obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stare Babice Nr V/37/2019  z dnia 31 stycznia 2019 roku, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem ZP/R – tereny zieleni urządzonej oraz teren rolniczy. Działka jest niezabudowana  i nieogrodzona.
Forma przekazania nieruchomości i sposób Oddanie gruntu w użyczenie na  okres 4 miesięcy