1

Ogłoszenie o naborze na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Stare Babice – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Gminy Stare Babice w 2020 r.

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym
w 2020 roku (Dz. U. 2019 r., poz. 1728), informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych  na terenie Gminy Stare Babice.

Spis zostanie przeprowadzony od 1 września  do 30 listopada 2020r.

Naboru kandydatów na rachmistrzów dokonuje się spośród osób:

 • pełnoletnich;
 • zamieszkałych na terenie Gminy Stare Babice;
 • posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 • posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie;
 • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę  rachmistrzów rezerwowych.
 2. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego.
 3. Wynagrodzenie rachmistrza  terenowego ustala się jako iloczyn stawki:
 • 37 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020;
 • 20 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020 (rachmistrz, który rozpocznie i nie zakończy w pełni wywiadu metodą CAPI, a formularz elektroniczny zostanie skierowany do realizacji metodą CATI, nie otrzyma wynagrodzenia za ten formularz)

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:

1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:  

  1. imienia i nazwiska,
  2. adresu zamieszkania,
  3. telefonu,
  4. adresu e-mail;

wraz z oświadczeniem o spełnianiu przez kandydata wymagań, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (zgłoszenie i oświadczenie w załączeniu).

 1. Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

Składanie ofert:

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu – 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32, w kopertach z napisem „Nabór na rachmistrza spisowego”.
 2. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
 3. Wszelkie informacje dotyczące spisu rolnego można uzyskać na profilu Urzędu Statystycznego w Warszawie https://spisrolny.gov.pl/
 4. Dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe tel. 22 730 80 28.

Uwaga:
Informuję, że  ustalona przez Centralne Biuro Spisowe liczba rachmistrzów dla gminy Stare Babice wynosi: 2

Załączniki:

1_Zgłoszenie_kandydata
2_Oświadczenie_o_niekaralności
3_Procedura naboru rachmistrzów do PSR2020