Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania MPZP

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwały Nr XV/152/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku oraz Uchwały Nr XVIII/176/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w różnych częściach gminy Stare Babice. Przystępuje się do opracowania miejscowego planu dla następujących, wymienionych poniżej obszarów:

           1) We wsi Babice Nowe:

 1. na działkach nr ew. 6/3, 703/11– obszar nr 1,
 2. na działkach nr ew. 62/8, 62/15 i 62/17 – obszar nr 2,
 3. na działkach nr ew. 256/1, 256/2, 256/3 –obszar nr 3,

  2) We wsi Blizne Jasińskiego na części działek nr ew. 52/4, 261/37 – obszar nr 4,

  3) We wsi Blizne Łaszczyńskiego na działce nr ew. 32/5 – obszar nr 5,

  4) We wsi Borzęcin Duży:

 1. na części działki nr ew. 155 – obszar nr 6,
 2. na części działek nr ew. 513/2, 514/1, 514/4 i 515/2 – obszar nr 7,
 3. na części działki nr ew. 46/6 – obszar nr 8,
 4. na działkach nr ew. 215/2 i części działki nr ew. 215/3 – obszar nr 9,
 5. na działkach nr ew. 167/2 i części działki nr ew. 167/8 – obszar nr 10,
 6. na części działki nr ew. 605/8 – obszar nr 11,

  5) We wsi Janów na działce nr ew. 103/32 – obszar nr 12,

  6) We wsi Koczargi Nowe:

 1. na działce nr ew. 106/11 – obszar nr 13,
 2. na działce nr ew. 141/1 – obszar nr 14,
 3. na działce nr ew. 137/1 – obszar nr 15,

  7) We wsi Kwirynów na działkach nr ew. 286 i 287 – obszar nr 16,

  8) We wsi Latchorzew na działce nr ew. 25/5 – obszar nr 17,9) We wsi Lipków na działkach nr ew. 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 10, 11, 86/1, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 13/1, 13/2, 13/3, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 15/1, 15/2, 15/3, 15/5, 15/6, 15/7, 16/1, 16/2, 16/3, 16/5, 16/6, 16/7, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/7, 17/8, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/8, 18/9, 699, 700, 701, 702, 19/6, 21/1, 21/2, 21/4, 21/5, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/7, 22/8, 22/9, 22/10, 706/1, 706/3, 706/4, 707/1, 707/2, 710, 708/1, 708/2, 708/3, 709/1, 709/3, 709/4, 709/5, 26/1, 26/3, 26/4, 26/5, 27, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9, 29/14, 29/15, 29/16 i 29/17 – obszar nr 18,

  10) We wsi Stare Babice:

 1. na działce nr ew. 57 – obszar nr 19,
 2. na działce nr ew. 675/1 – obszar nr 20,
 3. na działkach nr ew. 88/5, 88/6, 88/28, 88/29, 88/30, 88/31 i 88/36 – obszar nr 21,

  11) We wsi Topolin na części działki nr ew. 32/5 – obszar nr 22,

  12) We wsi Wierzbin na działkach nr ew. 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 46/6, 46/7, 46/8, 47 i 48 – obszar nr 23,13) We wsi Wojcieszyn

 1. na działkach nr ew. 236/5, 236/6, 236/7, 236/8, 237/1 i 237/2 –obszar nr 24,
 2. na działkach nr ew. 222/6, 222/7, 224/5 i 224/6 – obszar nr 25,
 3. na działce nr ew. 208/5 – obszar nr 26,
 4. na części działki nr ew. 371/2 – obszar nr 27,

  14) We wsi Zielonki-Parcela

 1. na działce nr ew. 279 – obszar nr 28,
 2. na części działki nr ew. 16/4 – obszar nr 29,

  15) We wsi Mariew na działkach nr ew. 230/3 i 230/4 – obszar nr 30.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy  w Starych Babicach, 05-082 ul. Rynek 32 w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Stare Babice.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu planu.

Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Gminy w Starych Babicach, pocztą na adres 05-082 Stare Babice Rynek 32, ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego w pok. nr 4 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres : rpp@stare-babice.pl . Zgodnie z art. 41 ww. ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Stare Babice.

Informuję, że Uchwały Nr XV/152/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. oraz Uchwała
Nr XVIII/176/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej
pod adresami:

http://archiwum.starebabice.bip.net.pl/200373.html

https://starebabice.bip.net.pl/?a=464