Ogłoszenie o przystąpieniu do zmiany MPZP południowej części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stare Babice Uchwały Nr XVIII/175/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski do planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Babicach, 05-082 ul. Rynek 32 w terminie do dnia 30 maja 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski na piśmie należy składać:

  1. w kancelarii Urzędu Gminy w Starych Babicach,
  2. pocztą na adres: Urząd Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice,
  3. ustnie do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego w pok. nr 4,
  4. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl .

Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283) wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 wyżej wymienionej ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Stare Babice.

Informuję, że Uchwała Nr XVIII/175/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Prawo Lokalne pod adresem: https://starebabice.bip.net.pl/?a=463

Celem procedury jest wprowadzenie wyłącznie dwóch zmian, bez zmiany części graficznej planu: dopuszczenie innych dachów niż dwuspadowe oraz zmiana przepisu dotyczącego minimalnej powierzchni działki pod budynek jednorodzinny dwulokalowy.

Załącznik:

ogłoszenie – Borzęcin