Ogłoszenie w spr. wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Blizne Łaszczyńskiego

OGŁOSZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Gminie Stare Babice,
obręb Blizne Łaszczyńskiego – etap I

Na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Stare Babice, obręb Blizne Łaszczyńskiego – etap Iwraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie Uchwały Nr XXXV/358/17 z dnia 26 października 2017 r. zmienionej Uchwałą Nr LX/659/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione zostaną do wglądu
od 23 maja 2024 r. do 25 czerwca 2024 r.  Dokumentacja spraw będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej https://starebabice.bip.net.pl/ w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie „Procedury planistyczne w przygotowaniu”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 czerwca 2024 r. o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 21.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz  art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz zapisy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Stare Babice:

  • w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Gminy Stare Babice lub pocztą na adres: ul. Rynek 32,
    05-082 Stare Babice,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: rpp@stare-babice.pl,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2024 r. włącznie.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Wójta Gminy Stare Babice, z zachowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej: https://starebabice.bip.net.pl/?c=279), zostanie zamieszczone na stronie internetowej https://starebabice.bip.net.pl/, w zakładce „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” następnie w zakładce „Procedury planistyczne w przygotowaniu”.

Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka

 

Załączniki na stronie:  https://starebabice.bip.net.pl/?a=5477