Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej

W dniu 22 lipca 2021 roku Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wydał uchwałę w sprawie wydania opinii o uchwale nr XXXV/360/2021 Rady Gminy Stare Babice, z dnia 30 czerwca 2021 roku, w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej uznał, że przedmiotowa uchwała Rady została podjęta z naruszeniem prawa (art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz 713 ze zm.) i art.271 ustawy o finansach publicznych). W uzasadnieniu Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej podkreśla, że przebieg postępowania absolutoryjnego wskazuje, że nie podjęto próby merytorycznej oceny działań Wójta Gminy Stare Babice .

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej: https://stare-babice.pl/wp-content/uploads/2021/07/RIO.pdf