OŚWIADCZENIE dot. komentarzy podnoszonych w sprawie inwestycji mieszkaniowej we wsi Latchorzew – inwestycja Osiedle SILVA

RPP.6727.70.2020                                                                                                          Stare Babice, dnia 11 maja 2020 r.

 

 

OŚWIADCZENIE

 

dot. komentarzy podnoszonych w sprawie inwestycji mieszkaniowej we wsi Latchorzew – inwestycja Osiedle SILVA

Odnosząc się do wpisu, który pojawił się na profilu inwestycji Osiedle SILVA na portalu Facebook w dniu 8 maja 2020 r. pragnę zdementować informację o rzekomym współautorstwie jakiegokolwiek przedstawiciela Urzędu Gminy Stare Babice. Treść udostępniona na profilu Inwestora opatrzona została podpisem, cytuję:

„(…)

Z poważaniem.

Latchorzew nasze miejsce
Urząd Gminy Stare Babice

Oświadczam, że Urząd Gminy Stare Babice nie jest w żaden sposób powiązany
z opublikowaną treścią, a przypisanie autorstwa miało miejsce bez mojej wiedzy
i zgody. Tym samym wzywam redakcję profilu Osiedle SILVA do sprostowania opublikowanego w mediach społecznościowych (portal Facebook) wpisu
i usunięcie z podpisu „Urzędu Gminy Stare Babice”
.

Odpowiadając także na liczne wpisy i zapytania dotyczące samej inwestycji, informuję, że w obowiązującym obecnie miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2011 r., obszar inwestycji położony jest na terenie oznaczonym symbolem MN1 – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W Rozdziale 11. §17. Pkt 7 lit. a ww. planu miejscowego ustalono, że minimalna powierzchnia nowotworzonej działki przeznaczonej do zabudowy bliźniaczej wynosi 600m2 i jest ona możliwa
do pomniejszenia o 10% w przypadku gdy z działki wydziela się lub poszerza drogi. Ponieważ podmiot występujący w roku 2017 o zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości uwzględnił w projekcie podziału również wydzielenie poszerzenia pod drogę, miał prawo do skorzystania z 10% upustu o którym mowa w planie miejscowym – stąd powstały działki o powierzchni 540m2. Opinia podziałowa w tej sprawie została wydana 10 sierpnia 2017r.

Informuję również, że wydana została decyzja zezwalająca na usunięcie drzew na działce na której ma być realizowana inwestycja – decyzję wydano 12 sierpnia 2019r. Ponad to, Inwestor został zobowiązany do wykonania nasadzeń zastępczych w terminie do 30 listopada 2020r.

Przekazuję także do Państwa wiadomości, że zarówno w zakresie wydania zezwoleń dotyczących prac ziemnych związanych z zasypaniem rowu, jak i kwestią zbadania zgodności projektu inwestycji z przepisami budowlanymi i wydaniem pozwolenia na budowę, jako Wójt Gminy Stare Babice nie posiadam ustawowej kompetencji do rozstrzygania o tych sprawach. W zakresie likwidacji urządzenia wodnego w postaci rowu pozaewidencyjnego do wydania decyzji zezwalającej na likwidację władnym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu. Zgodnie z posiadanymi informacjami, przedmiotowa decyzja wydana została 14 czerwca 2019r.

W zakresie zbadania zgodności inwestycji z przepisami prawa organem władnym jest Starosta Warszawski Zachodni w Ożarowie Mazowieckim, który wykonuje ustawowo przydzielone zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.
O powierzeniu tej kompetencji ww. organowi administracji publicznej mówi art. 35 ust. 1. pkt 1 i 2 (obowiązek sprawdzenia zgodności inwestycji z prawem miejscowym
i przepisami technicznymi) oraz art. 80 ust. 1 pkt 1 (przydzielenie kompetencji
z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej starostom) Prawa budowlanego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).