Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Babice w 2020 r.

Zarządzenie Nr 20/2020
Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice
z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Babice w 2020 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 1570) oraz uchwały XIII/124/2019 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Babice w 2020 r.

§ 2
1. Zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie określonym § 1 nastąpi w trybie przewidzianym w art. 5 ust. 4 pkt. 1 lub pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 1570) – powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688), realizujące statutowe zadania w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 3
Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 4
Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057) poprzez generator ofert konkursowych
w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie https://www.witkac.pl/#/Urzad/Dep/818.

§ 5
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stare Babice, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Babice i na stronie internetowej Gminy Stare Babice oraz serwisie Witkac.pl.
§ 6
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Zamówień Publicznych.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stare Babice
(-) Sławomir Sumka

 

Opis faktury_rachunku

Oświadczenie członka stowarzyszenia_fundacji_wolontariusza

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

Zarządzenie wraz z ogłoszeniem

Wyjaśnienie