Pismo do Przewodniczącego PKW

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy Państwa o piśmie jakie wystosował Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie realizacji czynności zawartych w kalendarzu wyborczym. Pismo w dniu dzisiejszym zostało przesłane do przewodniczącego PKW.

Szanowny Panie Przewodniczący,

jako Wójt Gminy Stare Babice chciałbym poinformować Pana Przewodniczącego, iż w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-19 oraz obowiązującymi i możliwymi dalszymi ograniczeniami wynikającymi wprost ze stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzenie zaplanowanych na maj wyborów prezydenckich może okazać się niemożliwe na terenie Starych Babic z przyczyn oczywistych.

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz.491) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzono na obszarze Polski daleko idące ograniczenia, które maja w mojej ocenie bezpośredni wpływ na organizację ewentualnych wyborów na terenie gminy. Wprowadzone zakazy i ograniczenia dotyczą m.in. zakazu przemieszczenia się osób, czy organizowania zgromadzeń lub przebywania w dużych skupiskach ludzkich. Pandemia z którą mamy obecnie do czynienia wskazuje również, że w najbliższym czasie mogą zostać wprowadzone dodatkowe ograniczenia, o czym w dniu 29 marca 2020 r. mówił Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co również, będzie powodować trudności, przy organizacji ewentualnych wyborów prezydenckich.

Rozumiem, że ww. ograniczenia mają chronić obywateli przed możliwością zarażenia się wirusem oraz zostały wydane w trosce o życie i zdrowie mieszkańców. Moim zadaniem jako Wójta Gminy jest m.in. dążenie, w obecnym stanie, do zminimalizowania rozprzestrzeniania się koronowirusa na terenie gminy, co w przypadku uruchomienia procedury wyborczej staje sią wątpliwe. Pragnę zauważyć, że kalendarz wyborczy składa się z poszczególnych etapów m.in. powołanie komisji wyborczych, ukonstytuowanie się przedmiotowych komisji,  zgłaszanie kandydatów do komisji, przygotowanie tablic informacyjnych, rozwieszanie obwieszczeń, doręczenie informacji, itd., przeprowadzenie szkoleń oraz szeregu innych czynności przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawa.

W tym miejscu informuję, że obecnie wyborcy wycofują swoje zgłoszenia do pracy w komisjach wyborczych.

Jednym z moich zadań jest zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przebiegu wyborów w gminie. Jednak w obecnej sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz w związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa (według specjalistów i enuncjacji prasowych nie osiągnęliśmy jeszcze szczytu pandemii) przygotowanie wyborów (zgodnie z przepisami) nie daje żadnych gwarancji bezpieczeństwa i ochrony przed COVID-19, do czego zobowiązują nas wszystkich odpowiednie zalecenia i przepisy.

Dodam również, że  jednym z najważniejszych obowiązków obywatelskich jest udział obywateli w wyborach powszechnych. Z uwagi jednak na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju uważam, że wielu mieszkańców nie weźmie udziału w wyborach, tym samym zostaną oni pozbawieni, nie z własnej winy, możliwości udziału w procesie budowy demokracji
i budowania odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego.

Chciałbym poinformować również Pana Przewodniczącego, że zgodnie
z wytycznymi/zaleceniami/rekomendacjami oraz przepisami prawa – obecne funkcjonowanie Urzędu Gminy zostało bardzo ograniczone. Wyłączono wizyty mieszkańców/interesantów
w urzędzie (poza wyjątkowymi sytuacjami), wyłączono podległe jednostki organizacyjne, placówki oświatowe, zawieszono wszelkie imprezy i wydarzenia, uruchomiono wiele programów wsparcia dla mieszkańców, osób samotnych i seniorów. Te wszystkie ograniczenia mogą powodować trudności np. w skompletowaniu składów OKW, o czym należy pamiętać.

Jako Wójt Gminy Stare Babice, a przede wszystkim jako odpowiedzialny i świadomy obywatel, mieszkaniec gminy działający w oparciu i poszanowaniu przepisów prawa,
chcę Pana Przewodniczącego uprzedzić, że w obecnej sytuacji epidemicznej nie mam prawa nikogo zmuszać i na nikim egzekwować udziału w pracach związanych z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich w gminie (praca i udział w komisjach wyborczych). Dlatego też zwracam się do Pana Przewodniczącego z prośbą o przeanalizowanie obecnej sytuacji epidemicznej i podjęcie działań zmierzających do zmiany terminu wyborów.

Pismo do Przewodniczącego PKW