Po XXI sesji Rady Gminy Stare Babice

28.05.2020 r. odbyła się XXI sesja Rady Gminy Stare Babice.  Ze względu na stan epidemii sesja odbyła się w trybie zdalnym. Nagranie audiowizualne z posiedzenia sesji dostępne jest na platformie YouTube pod linkiem: https://youtu.be/yo3S-B1AqLQ

Porządek obrad zakładał m.in.:

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.

Gmina Stare Babice przystępuje do realizacji rządowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. Pomoc w postaci nieodpłatnej opieki wytchnieniowej będzie realizowana w formie usług opieki świadczonej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu

Pomoc rzeczowa  w wysokości 140 000 zł dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Estrady w związku z projektowaną zmianą skrzyżowania ul. Ekologicznej i ul. Estrady na skrzyżowanie typu rondo.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Województwa Mazowieckiego zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 580
(ul. Warszawska).

Gmina Stare Babice przyjmuje do wykonania następujące zadania inwestycyjne, należące do właściwości Województwa Mazowieckiego: przebudowę skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 580, tj. ul. Warszawskiej z ul. Południową, ul. Warszawskiej z ul. Piłsudskiego i ul. Warszawskiej z ul. Reymonta. Środki w wysokości 3 200 000 zł na ten cel zostaną przekazane przez Województwo Mazowieckie.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Warszawskiego Zachodniego zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie dróg powiatowych związanych z przebudową drogi wojewódzkiej nr 580 (ul. Warszawska).

Gmina Stare Babice przyjmuje do wykonania następujące zadania inwestycyjne, należące do właściwości Powiatu Warszawskiego Zachodniego: przebudowę skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 580, tj. ul. Warszawskiej z ul. Południową, ul. Warszawskiej z ul. Piłsudskiego.  Środki w wysokości 1 170 000 zł na ten cel zostaną przekazane przez Powiat Warszawski Zachodni.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2020 rok.

Projekt uchwały zakładał m.in.:

  • zapewnienie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
  • wprowadzenie zadania inwestycyjnego – budowy całorocznego targowiska gminnego „Mój Rynek” w Starych Babicach.
  • zmniejszenie o 850 000 złotych dofinansowania na Dom Kultury Stare Babice i Bibliotekę Publiczną Gminy Stare Babice.

Wszystkie projekty uchwał poddane pod głosowanie na tej sesji zostały przyjęte przez Radę Gminy.

Dodatkowo, Wójt złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o następujące punkty:

  • W sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Starych Babicach i nadania jej Statutu. Projekt zakłada przedłużenie o rok (do 6 czerwca 2021 roku) Kadencji Gminnej Rady Seniorów. W obecnej sytuacji – pandemii COVID-19 – zorganizowanie wyborów w tym czasie byłoby problematyczne. Projekt przyjęto i uchwalono.
  • W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starych Babicach. Radni nie zgodzili się na rozszerzenie porządku obrad o rozpatrzenie uchwały w sprawie działki oznaczonej numerem ew. 633/22 o powierzchni 0,4076 ha w Starych Babicach. Mając na uwadze stale zwiększającą się liczbę mieszkańców, Gmina Stare Babice nabywając przedmiotową nieruchomość mogłaby zabezpieczyć ją pod realizację w przyszłości celów publicznych m.in. budowy obiektów oświaty i/lub budowy obiektów opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Do tematu wrócimy przy innej sesji Rady Gminy.