Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego substancji w powietrzu w 2021 roku

Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2020, poz.1219) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
(Dz. U. 2012 r. poz. 1031) ze zmianami (Dz. U. 2019 r. poz. 1931), Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ przesyła powiadomienie o ryzyku wystąpienia w 2021 r. przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 oraz średniorocznego poziomu docelowego bezno(a)pirenu w pyle PM10.

Program jest dostępny pod adresem: http://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2020/9595/.
Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/7/news/0