Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

 

Gmina Stare Babice przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

W związku z tym podjęto uchwałę Nr XXIX/303/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”
(Dz. U. Woj. Maz. z 2021 r., poz. 916).

W ramach Programu członkom rodzin lub opiekunom dzieci z orzeczeniem  o niepełnosprawności, a także osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osób z orzeczeniami równoważnymi – niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – zostaną zapewnione usługi opieki wytchnieniowej, które mają czasowo odciążyć te osoby od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnić im czas na odpoczynek i regenerację.

6 maja 2021 r. Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka razem ze Skarbnikiem Gminy Mariolą Sarzyńską podpisali umowę nr 26/2021/OW z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem, której przedmiotem jest przekazanie środków Funduszu Solidarnościowego w wysokości 48 960,00 zł na realizację w 2021 roku
zadania w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Środki pozyskane z Funduszu Solidarnościowego – państwowego funduszu celowego w wysokości 48 960,00 zł stanowią w Gminie Stare Babice całkowitą wartość zadania w 2021 roku.

Zgodnie z uchwałą Nr XXIX/303/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 7 stycznia 2021 r. Program realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach, a w związku z tym poszukujemy kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Stare Babice.  

Miejscem wykonywania usług opieki wytchnieniowej będzie miejsce zamieszkania osoby, u której te usługi będą świadczone (na terenie Gminy Stare Babice).

Koszt jednej roboczogodziny za świadczenie usługi opieki wytchnieniowej wynosi 40,00 zł brutto, zgodnie z ww. uchwałą Nr XXIX/303/2021 Rady Gminy Stare Babice.

Na świadczenie ww. usług zostanie zawarta umowa zlecenie.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem dot. naboru kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Stare Babice, które znajduje się na stronie:
http://www.bip.stare-babice.eu/p,34,gminny-osrodek-pomocy-spolecznej w zakładce: Ogłoszenia i komunikaty.
Oferty, wraz z kompletem wymaganych dokumentów, należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Usługi opieki wytchnieniowej – edycja 2021” na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

05-082 Stare Babice, ul. Rynek 21

 lub dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Rynek 21, pierwsze piętro, pok. 28)

lub włożyć do urny znajdującej się przy wejściu do budynku Urzędu Gminy ul. Rynek 21

w terminie do dnia 24 maja 2021 r. do godz. 17.00

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 21

w godzinach pracy Ośrodka:

poniedziałek od 8.00 do 17.00

wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00

piątek w godzinach od 8.00 do 15.00

tel. (022) 722 90 11

e-mail: gops@stare-babice.waw.pl