Raport o stanie gminy Stare Babice za rok 2019

Szanowni Państwo,

 przedstawiam Państwu Raport o stanie gminy Stare Babice za rok 2019 (pdf).

To dokument, który zawiera podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Obowiązek sporządzenia
i przedstawienia Raportu wynika z obowiązujących przepisów prawnych (art. 28aa ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).

Raport jest informacją dla Rady Gminy Stare Babice oraz Mieszkańców gminy o prowadzonych
w 2019 r. działaniach, w najważniejszych obszarach działalności gminy.

W naszej gminie dzieje się bardzo wiele. Podejmowane i prowadzone w 2019 r. działania były realizacją celów i programów, określonych w strategicznych dokumentach gminnych, w szczególności Strategii Rozwoju Gminy Stare Babice do 2025 r., w której wizja Gminy Stare Babice to:

Stare Babice są nowoczesną gminą o ciekawej historii i unikalnej przyrodzie, dobrym miejscem do życia i inwestowania.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że tak wiele zadań, przedsięwzięć, projektów
i planów zostało zrealizowanych w naszej Małej Ojczyźnie, dla naszej lokalnej wspólnoty.

Zachęcam wszystkich zainteresowanych sprawami naszej gminy, a w szczególności Mieszkańców, do lektury niniejszego dokumentu.

Wójt Gminy Stare Babice
Sławomir Sumka