Podpisano umowę na wykonanie projektu rozbudowy ul. Sikorskiego

W dniu 12 grudnia 2022 r. została zawarta umowa na wykonanie projektu rozbudowy ul. Sikorskiego w miejscowości Stare Babice i Kwirynów. Wykonawcą prac będzie PREBUD Janusz Preiss z siedzibą w Warszawie. Wartość umowy wynosi 301 350 zł (słownie: trzysta jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych)  brutto.

Niniejsze przedsięwzięcie jest zadaniem wspólnym Województwa Mazowieckiego i Gminy Stare Babice w związku z podpisaną umową w sprawie pomocy rzeczowej oraz określenia ramowych zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od km 0+422 (rondo Ks. Jerzego Popiełuszki) do km ok. 2+119 (ul. Gen. Władysława Andersa) w miejscowości Stare Babice i Kwirynów, gmina Stare Babice. Dokumentacja będzie wykonywana na rzecz Województwa Mazowieckiego.

Wykonanie całego przedmiotu umowy zaplanowane jest do dnia 30 listopada 2023 r.