Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice w 2024 r.

Zarządzenie Nr 92/2024

Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 27 marca 2024 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice w 2024 r.

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r.  poz. 571) oraz uchwały Nr LXV/702/2023 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stare Babice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024 zarządzam,
co następuje:

 

§ 1

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania
i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice w 2024 r. został przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem Nr 49/2024 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice w 2024 r.

 

§ 2

 1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
  z zakresu wspierania i upowszechniania działań kulturalnych na terenie gminy Stare Babice
  w 2024 r. wybranych zostało 5 ofert.
 2. Wartość udzielonej dotacji wynosi 91 265 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć zł)

 

§ 3

W wysokościach wnioskowanych przez Oferentów udzielono trzech dotacji:

 • Stowarzyszeniu Starobabicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Nazwa zadania: Aktywny i kulturalny Senior 2024

Koszt całkowity realizacji zadania – 23 200 zł (dwadzieścia trzy tysiące dwieście zł)

Udzielona dotacja – 22 000 zł (dwadzieścia dwa tysiące zł);

 • Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Kotwica”

Nazwa zadania: Prowadzenie chórów – Chór „Sami Swoi” 2024

Koszt całkowity realizacji zadania – 17 845 zł (siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści pięć zł)

Udzielona dotacja – 16 945 zł (szesnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć zł);

 • Stowarzyszeniu Kulturalnemu „Kotwica”

Nazwa zadania: Warsztaty Gramy w szachy 2024.

Koszt całkowity realizacji zadania – 16 020 zł (szesnaście tysięcy dwadzieścia zł)

Udzielona dotacja – 15 320 zł (piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia zł)

 

§ 4

 1. W wysokościach niższych niż wnioskowane przez Oferentów udzielono dwóch dotacji:
 • Stowarzyszeniu Działajmy Razem

Nazwa zadania: Organizacja warsztatów umuzykalniających w ramach Orkiestry

Koszt całkowity realizacji zadania – 35 000 zł (trzydzieści pięć tysięcy zł)

Wnioskowana dotacja – 28 000 zł (dwadzieścia osiem tysięcy zł)

Propozycja dotacji – 22 000 zł (dwadzieścia dwa tysiące zł);

 • Stowarzyszenie „NASZ DOM – GODNE ŻYCIE” w Starych Babicach

Nazwa zadania: „Emocje są zwierciadłem duszy” – warsztaty fotograficzne i konkurs.

Koszt całkowity realizacji zadania – 28 078 zł (dwadzieścia osiem tysięcy siedemdziesiąt osiem zł)

Wnioskowana dotacja – 20 210 zł (dwadzieścia tysięcy dwieście dziesięć zł)

Propozycja dotacji – 15 000 zł (piętnaście tysięcy zł).

 1. Warunkiem udzielenia dotacji na realizację zadań w przypadku dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, jest złożenie skorygowanej oferty.
 2. Korektę należy złożyć poprzez generator ofert konkursowych
  w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie https://www.witkac.pl/#/Urzad/Dep/818
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia 2024 r. oraz przed podpisaniem umowy złożyć oświadczenie, potwierdzające gotowość do realizacji wybranego zadania.
 3. W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie uznaje się,
  że Oferent nie wyraża zgody na zmniejszenie dotacji i wycofuje swoją ofertę.

 

§ 5

Z powodu nieuzyskania minimalnej ilości punktów, wymaganych w ocenie merytorycznej dotacji nie udzielono:

 • Fundacja Rozwoju Kinematografii

Nazwa zadania: Kino pod chmurką w Starych Babicach

Koszt całkowity realizacji zadania – 20 200 zł (dwadzieścia tysięcy dwieście zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 19 200 zł (dziewiętnaście tysięcy dwieście zł);

 • MUSICALOVE

Nazwa zadania: Relaksacyjna kąpiel w dźwiękach przy improwizacjach muzycznych

Koszt całkowity realizacji zadania – 19 900 zł (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 7 700 zł (siedem tysięcy siedemset zł);

 

§ 6

Z powodu braków formalnych, niemożliwych do usunięcia dotacji nie udzielono następującym Oferentom:

 • Teatr Ludyczny

Nazwa zadania: Co to za cyrk?! – spektakl familijny w nurcie Nowego Cyrku

Koszt całkowity realizacji zadania – 3 500 zł (trzy tysiące pięćset zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 3 150 zł (trzy tysiące sto pięćdziesiąt zł);

 

§ 7

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w trybie przewidzianym w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, które nie będą pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania.

 

§ 8

Na realizację zadań Wójt Gminy Stare Babice zawrze umowy z Oferentami jak w § 3 i 4 niniejszego Zarządzenia.

 

§ 9

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Zamówień i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Stare Babice.

 

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Babice

Sławomir Sumka