Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zad. publicznych Gminy Stare Babice z zakresu edukacji społecznej i wychowania w 2024 r.

Zarządzenie Nr 90/2024

Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 25 marca 2024 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu edukacji społecznej i wychowania w 2024 r.

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r.  poz. 571) oraz uchwały Nr LXV/702/2023 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stare Babice
z organizacjami pozarządowymi i oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 zarządzam, co następuje:

 

§  1

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu edukacji społecznej i wychowania w 2024 r. został przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem Nr 50/2024 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu edukacji społecznej i wychowania
w 2024 r.

§  2

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
z zakresu edukacji społecznej i wychowania w 2024 r. nie wybrana została żadna oferta.

 

§  3

Z powodu nieuzyskania minimalnej ilości punktów, wymaganych w ocenie merytorycznej dotacji nie udzielono:

  1. Fundacji Ogarniająca rodzinne Tematy pod nazwą „FORT

Nazwa zadania: Grupa wsparcia dla mam „Urodziłam życie” oraz zajęcia dla rodziców „Dzień dobry, dziecko!”

Koszt całkowity realizacji zadania – 17 000 zł (siedemnaście tysięcy zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 15 000 zł (piętnaście tysięcy zł)

 

§  4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Zamówień i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Stare Babice.

 

§  5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                          Wójt

                                                                                               (-) Sławomir Sumka