Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zad. publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Stare Babice w 2024 r.

Zarządzenie Nr 81/2024

Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 18 marca 2024 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Stare Babice w 2024 r.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r.  poz. 571) oraz uchwały LXV/702/2023 Rady Gminy Stare Babice
z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stare Babice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024 zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Stare Babice
w 2024 r. został przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem Nr 37/2024 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Babice w 2024 r.

 

§ 2

 1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
  z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Stare Babice w 2024 r. wybrane zostały 2 oferty.
 2. Wartość udzielonej dotacji wynosi 80 000 zł (osiemdziesiąt tysięcy zł)

 

§ 3

W wysokościach wnioskowanych przez Oferentów udzielono jednej dotacji:

 1. Fundacji „Ruszyć z kopyta”

Nazwa zadania: Hipoterapia dla dzieci z Gminy Stare Babice 2024

Koszt całkowity realizacji zadania – 49 120 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia zł)

Udzielona dotacja – 38 470 zł (trzydzieści osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt zł)

 

§ 4

W wysokościach niższych niż wnioskowane przez Oferentów udzielono jednej dotacji:

 1. Stowarzyszeniu „Nasz Dom-Godne Życie” w Starych Babicach

Nazwa zadania: Gmina Stare Babice – zajęcia usprawniające dla osób
z niepełnosprawnościami

Koszt całkowity realizacji zadania – 58 300,60 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta 60/100 zł)

Wnioskowa dotacja – 46 076 zł (czterdzieści sześć tysięcy siedemdziesiąt sześć zł)

Udzielona dotacja – 41 530 zł (czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści zł)

 1. Warunkiem udzielenia dotacji na realizację zadań w przypadku dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, jest złożenie skorygowanej oferty.
 2. Korektę należy złożyć poprzez generator ofert konkursowych
  w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie https://www.witkac.pl/#/Urzad/Dep/818
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 marca 2024 r. oraz przed podpisaniem umowy złożyć oświadczenie, potwierdzające gotowość do realizacji wybranego zadania.
 3. W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie uznaje się,
  że Oferent nie wyraża zgody na zmniejszenie dotacji i wycofuje swoją ofertę.

§ 5

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Stare Babice w 2024 r. z powodu braku środków finansowych w budżecie dotacji nie udzielono:

 1. Fundacja „Stwardnienie rozsiane”

Nazwa zadania: Niewidzialni w Starych Babicach.

Koszt całkowity realizacji zadania – 7 250 zł (siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 7 250 zł (siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł).

§ 6

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w trybie przewidzianym w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, które nie będą pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania.

§ 7

Na realizację zadań Wójt Gminy Stare Babice zawrze umowy z Oferentami jak w § 3 i § 4 niniejszego Zarządzenia.

§ 8

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Zamówień i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Stare Babice.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                         

Wójt

                                                                                              (-) Sławomir Sumka