Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice- rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z gminy Stare Babice w 2024-2026 r.

Zarządzenie Nr 79/2024

Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 13 marca 2024 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej – rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Babice w 2024-2026 r.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r.  poz. 571) zarządzam, co następuje:

§ 1

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej – rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Babice w 2024-2026 r. został przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem Nr 39/2024 Wójta Gminy Stare Babice z dnia
13 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej – rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Babice w 2024-2026 r.

§ 2

  1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
    z zakresu pomocy społecznej – rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Babice w 2024-2026 r. wybrana została 1 oferta.
  2. Wartość udzielonej dotacji wynosi 300 000 zł (trzysta tysięcy zł)

§ 3

W wysokościach wnioskowanych przez Oferentów udzielono jednej dotacji: Katolickiemu Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

  1. Nazwa zadania: Rozwój to radość II
  2. Koszt całkowity realizacji zadania – 529 827 zł (pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem zł)
  3. Udzielona dotacja – 300 000 zł (trzysta tysięcy zł)

§ 4

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w trybie przewidzianym w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, które nie będą pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania.

§ 5

Na realizację zadań Wójt Gminy Stare Babice zawrze umowę z Oferentem.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Zamówień i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Stare Babice.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                          Wójt

                                                                                              (-) Sławomir Sumka

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej – rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Babice w 2024-2026 r. https://stare-babice.pl/zarzadzenie-nr-39-2024-wojta-gminy-stare-babice-z-dnia-13-lutego-2024-r/