Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zad. publicznych Gminy Stare Babice z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w 2024 r.

Zarządzenie Nr 89/2024

Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 25 marca 2024 r.

w  sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w 2024 r.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r.  poz. 571) oraz uchwały nr LXV/708/2023 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 listopada 2023 r.  w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stare Babice na lata 2024 – 2028 zarządzam, co następuje:

§ 1

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w 2024 r. został przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem Nr 45/2024 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w 2024 r.

 

§ 2

 1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
  z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w 2024 r. wybranych zostało 6 ofert.
 2. Wartość udzielonej dotacji wynosi 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy zł)

§ 3

W wysokościach wnioskowanych przez Oferentów udzielono czterech dotacji:

 • Fundacji Na Przekór

Nazwa zadania: Uniwersytet dzieci

Koszt całkowity realizacji zadania – 20 910 zł (dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziesięć zł)

Udzielona dotacja – 18 180 zł (osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt zł);

 • Klub sportowy Shogun

Nazwa zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom poprzez organizację letniego obozu sportowego dla dzieci
z gminy Stare Babice.

Koszt całkowity realizacji zadania – 14 150 zł (czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt zł)

Udzielona dotacja – 10 400 zł (dziesięć tysięcy czterysta zł);

 • Fundacja Aktywni Dłużej

Nazwa zadania: Klub Integracji Społecznej „KOMPAS” w Starych Babicach.

Koszt całkowity realizacji zadania – 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł)

Udzielona dotacja – 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł).

 • Fundacji „Ruszyć z kopyta”

Nazwa zadania: Edukacyjna jazda konna dla najmłodszych z Gminy Stare Babice 2024

Koszt całkowity realizacji zadania – 39 092 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa zł)

Udzielona dotacja – 34 012 zł (trzydzieści cztery tysiące dwanaście zł)

 

§ 4

 1. W wysokościach niższych niż wnioskowane przez Oferentów udzielono dwóch dotacji:
 • Stowarzyszenie „NASZ-DOM – GODNE ŻYCIE” w Starych Babicach

Nazwa zadania: Profilaktyka uzależnień

Koszt całkowity realizacji zadania – 56 279 zł (pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć zł)

Wnioskowana dotacja – 43 072 zł (czterdzieści trzy tysiące siedemdziesiąt dwa zł)

Propozycja dotacji – 12 408 zł (dwanaście tysięcy czterysta osiem zł);

 • Klub Sportowy ATP

Nazwa zadania: Viva Jantar – obóz Babice 2024

Koszt całkowity realizacji zadania – 46 000 zł (czterdzieści sześć tysięcy zł)

Wnioskowana dotacja – 41 300 zł (czterdzieści jeden tysięcy trzysta zł)

Propozycja dotacji – 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy zł).

 1. Warunkiem udzielenia dotacji na realizację zadań w przypadku dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, jest złożenie skorygowanej oferty.
 2. Korektę należy złożyć poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie https://www.witkac.pl/#/Urzad/Dep/818 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 marca 2024 r. oraz przed podpisaniem umowy złożyć oświadczenie, potwierdzające gotowość do realizacji wybranego zadania.
 3. W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie uznaje się, że Oferent nie wyraża zgody na zmniejszenie dotacji i wycofuje swoją ofertę.

§  5

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
w 2024 r. z powodu braku środków finansowych w budżecie dotacji nie udzielono:

 • Stowarzyszeniu Jachtklub Łomianki

Nazwa zadania: Żeglarstwo jako sposób na przeciwdziałanie patologiom społecznym

Koszt całkowity realizacji zadania – 47 550 zł (czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 20 450 zł (dwadzieścia tysięcy czterysta pięćdziesiąt zł).

 

§ 6

Z powodu nieuzyskania minimalnej ilości punktów, wymaganych w ocenie merytorycznej dotacji nie udzielono:

 • Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur

Nazwa zadania: Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych

Koszt całkowity realizacji zadania – 34 200 zł (trzydzieści cztery tysiące dwieście zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 34 200 zł (trzydzieści cztery tysiące dwieście zł)

 • Fundacja ART

Nazwa zadania: CYBERFACE -warsztaty dla klas VI-VIII

Koszt całkowity realizacji zadania – 27 600 zł (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 24 300 zł (dwadzieścia cztery tysiące trzysta zł)

 

§  7

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w trybie przewidzianym w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, które nie będą pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania.

 

§  8

Na realizację zadań Wójt Gminy Stare Babice zawrze umowy z Oferentami jak w § 3 i 4 niniejszego Zarządzenia.

 

§  9

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Zamówień i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Stare Babice.

 

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                          Wójt

                                                                                                    (-) Sławomir Sumka