Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zad. publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2024 r.

Zarządzenie Nr 84/2024

Wójta Gminy Stare Babice
z dnia 21 marca 2024 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2024 r.

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r.  poz. 571) oraz uchwały LXV/702/2023 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie programu współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024 zarządzam, co następuje:

§ 1


Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2024 r. został przeprowadzony zgodnie
z zarządzeniem Nr 43/2024 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2024 r.

 

§ 2

 1. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy
  z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki w 2024 r. wybranych zostało 8 ofert.
 2. Wartość udzielonej dotacji wynosi 98 134 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści cztery zł)

 

§ 3

W wysokościach wnioskowanych przez Oferentów udzielono ośmiu dotacji:

 • Fundacji „Aktywni Dłużej”

Nazwa zadania: Joga na Polanie Lipków dla Seniorów, ich rodzin i wszystkich mieszkańców Gminy Stare Babice – 5 edycja

Koszt całkowity realizacji zadania – 6 300 zł (sześć tysięcy trzysta zł)

Udzielona dotacja – 4 700 zł (cztery tysiące siedemset zł);

 • Fundacji „Aktywni Dłużej”

Nazwa zadania: Ruch rozwijający Seniora – terapia ruchem – 6 edycja

Koszt całkowity realizacji zadania – 8 300 zł (osiem tysięcy trzysta zł)

Udzielona dotacja – 5 600 zł (pięć tysięcy sześćset zł);

 • Stowarzyszeniu „Borzęcin”

Nazwa zadania: Rajdy rowerowe

Koszt całkowity realizacji zadania – 7 000 zł (siedem tysięcy zł)

Udzielona dotacja – 7 000 zł (siedem tysięcy zł).

 • Stowarzyszeniu „Borzęcin”

Nazwa zadania: Ćwiczenia ogólnorozwojowe w wodzie dla Seniorów

Koszt całkowity realizacji zadania – 21 000 zł (dwadzieścia jeden tysięcy zł)

Udzielona dotacja – 21 000 zł (dwadzieścia jeden tysięcy zł).

 • Fundacji Promocji Rekreacji „KIM”

Nazwa zadania: Seniorzy w akcji

Koszt całkowity realizacji zadania – 14 450 zł (czternaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt zł)

Udzielona dotacja – 13 950 zł (trzynaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt zł);

 • KUMA JUDO

Nazwa zadania: Finał KUMATEJ LIGI 2023/2024, PIERWSZY KROK W JUDO ” pod Patronatem Wójta Gminy Stare Babice

Koszt całkowity realizacji zadania – 27 640 zł (dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści zł)

Udzielona dotacja – 20 640 zł (dwadzieścia tysięcy sześćset czterdzieści zł)

 • Klub Sportowy Shogun

Nazwa zadania: Zajęcia Taekwondo Olimpijskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych – zakup maty treningowej.

Koszt całkowity realizacji zadania – 12 000 zł (dwanaście tysięcy zł)

Udzielona dotacja – 11 000 zł (jedenaście tysięcy zł).

 • Stowarzyszenie „NASZ DOM – GODNE ŻYCIE w Starych Babicach

Nazwa zadania: „Pręż muskuły” – cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych dla OzN.

Koszt całkowity realizacji zadania – 17 897 zł (siedemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem zł)

Udzielona dotacja – 14 244 zł (czternaście tysięcy zł dwieście czterdzieści cztery).

 

§ 4

Z powodu nieuzyskania minimalnej ilości punktów, wymaganych w ocenie merytorycznej dotacji nie udzielono:

 • Stowarzyszenie Jeździeckie proEquestrian

Nazwa zadania: Skoki fikołki i przeszkody, czyli Kampinoskie Hobby Horse – cykl 4 zawodów

Koszt całkowity realizacji zadania – 27 160 zł (dwadzieścia siedem tysięcy sto sześćdziesiąt zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 24 660 zł (dwadzieścia cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt zł);

 • Fundacja Fucco

Nazwa zadania: Aktywna Pewność Siebie

Koszt całkowity realizacji zadania – 9 700 zł (dziewięć tysięcy siedemset zł)

Wnioskowana nieudzielona kwota dotacji – 7 000 zł (siedem tysięcy zł);

 

§ 5

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w trybie przewidzianym w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w formie wspierania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, które nie będą pokrywać pełnych kosztów realizacji zadania.

 

§ 6

Na realizację zadań Wójt Gminy Stare Babice zawrze umowy z Oferentami jak w § 3 niniejszego Zarządzenia.

 

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Zamówień i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Stare Babice.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                          Wójt

                                                                                              (-) Sławomir Sumka