Rusza rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2022/23

Wkrótce w gminie Stare Babice odbywać się będzie rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice, oraz do przedszkoli niepublicznych realizujących zadania publiczne pn. „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023”.
Rekrutacja odbywać się będzie za pomocą Systemu Elektronicznych Rekrutacji poprzez stronę:
https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/

Terminy, kryteria i dokumenty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym określa Zarządzenie Wójta Gminy Stare Babice Nr 12/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r.: https://starebabice.bip.net.pl/?a=2759

Przyjmowanie wniosków o kontynuacji uczęszczania do placówki przez system elektroniczny odbywa się od 22.02.2022 r. do 28.02.2022 r.
Składanie przez opiekunów wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego trwa od 02.03.2022 r. do 21.03.2022 r.
N
atomiast składanie przez opiekunów wniosków o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów spoza obwodu odbywać się będzie od 09.03.2022 r. do 24.03.2022 r.

W celu zachowania ostrożności w związku z trwającą pandemią, umożliwiamy rodzicom dwie formy przekazania wniosku rekrutacyjnego:

  1. Złożenie wniosku do przedszkola lub szkoły poprzez System Elektronicznej Rekrutacji https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/ i podpisanie przez rodziców profilem zaufanym. Cały proces rekrutacji został pomyślany tak, aby maksymalnie uprościć i przyspieszyć złożenie przez Państwa wniosku. Zachęcamy do założenia profilu zaufanego. Można to zrobić sprawnie na stronie www.pz.gov.pl. Założony profil potwierdzamy poprzez usługi bankowości elektronicznej w wielu bankach w Polsce.
  1. Dostarczenie wniosku rekrutacyjnego do przedszkola lub szkoły wraz z załącznikami w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru (w godzinach pracy placówki) wydruk z systemu rekrutacyjnego, gdzie w wyodrębnionych miejscach wskazanych przez przedszkole/szkołę, będą ustawione skrzynki podawcze.

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023:

  1. Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria ustawowe:
  • wielodzietność rodziny;
  • niepełnosprawność dziecka, rodzeństwa lub rodzica;
  • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;
  • objęcie pieczą zastępczą.

Spełnianie poszczególnych kryteriów musi być potwierdzone stosownymi dokumentami lub oświadczeniami. Wzory oświadczeń do wypełnienia znajdują się na stronie rekrutacyjnej (na dole strony – pliki do pobrania).

  1. Jeżeli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pozostaną wolne miejsca w przedszkolu przeprowadzany jest drugi etap rekrutacji, w którym pod uwagę brane są samorządowe kryteria rekrutacji. Kryteria oraz liczba punktów zostały umieszczone w zakładce „Kryteria” w Systemie Elektronicznych Rekrutacji.

Po wejściu na stronę prosimy o zapoznanie się z „Instrukcją dla rodziców”, a następnie postępowanie zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi. Pozwoli to Państwu prawidłowo i sprawnie przejść przez proces wypełniania i składania wniosku w wybranej placówce oświatowej.

Przed rozpoczęciem elektronicznej rekrutacji należy założyć indywidualne konto rodzica/opiekuna prawnego w Systemie Elektronicznych Rekrutacji. Umożliwi ono Państwu złożenie wniosku  i stosownych dokumentów potwierdzających kryteria rekrutacyjne oraz śledzenie przebiegu całego procesu rekrutacji do zakończenia jej procesu i kwalifikacji dziecka do danej placówki oświatowej.

Uwaga: w celu złożenia wniosku do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub klasy pierwszej szkoły podstawowej wystarczy, aby jeden opiekun prawny założył konto w systemie. Nie ma obowiązku zakładania konta przez obydwoje rodziców lub opiekunów prawnych. Jeżeli rodzic ma założone konto z poprzedniej rekrutacji, nie musi zakładać kolejnego konta.

Wszystkie szczegóły dotyczące rekrutacji widoczne będą w Panelu rodzica po zalogowaniu do Systemu Elektronicznych Rekrutacji. Dodatkowo o każdej zmianie statusu złożonego wniosku zostaną Państwo poinformowani w formie komunikatu przesłanego na wskazany podczas zakładania konta adres e-mail.

Mechanizm podpisania wniosku rekrutacyjnego Profilem Zaufanym.
W przypadku skorzystania przez Państwo z tej opcji w systemie,  nie będą Państwo musieli  dostarczać wniosków wraz z załącznikami w wersji papierowej do placówki pierwszego wyboru. Szczegółowe informacje o Profilu Zaufanym znajdziecie Państwo na stronie  internetowej: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Uwaga: wnioski podpisują obydwoje rodzice/opiekunowie prawni, chyba że w świetle przepisów prawa jeden z rodziców jest rodzicem samotnie wychowującym dziecko, a drugi ma ograniczone lub odebrane prawa rodzicielskie.

ETAP KONTYNUACJI EDUKACJI:

5 latki w szkołach – uczestniczą w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Natomiast rekrutacja do oddziału 6-latków w szkole stanowi rekrutację do oddziału przedszkolnego, zerówka stanowi wychowanie przedszkolne.
Prosimy zwrócić na to szczególną uwagę przy wybieraniu typu rekrutacji.

Składanie deklaracji przez rodziców uczęszczających do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest gmina Stare Babice i przedszkoli niepublicznych realizujących zadanie publiczne na podstawie art. 153  ust. 1 pkt 2 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 w formie elektronicznej.

Rodzice dzieci 6 letnich z odroczonym obowiązkiem szkolnym składają wniosek o kontynuacji wraz ze stosownymi dokumentami w placówce do której dotychczas uczęszczało dziecko lub przystępują do rekrutacji w oddziale 6 latków prowadzonym w szkole.

W roku szkolnym 2022/2023 w procesie rekrutacji planujemy przyjąć również dzieci do Przedszkoli niepublicznych, które zostaną wyłonione w konkursie ogłoszonym w Zarządzeniu Nr  11/2022 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Stare Babice, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2022/2023”, pracować będą jak placówki publiczne.

Informacji na temat rekrutacji udzielają komisje rekrutacyjne w szkołach i przedszkolach od 22 lutego 2022 r.
Aktualne informacje można śledzić w zakładce aktualności na stronie rekrutacyjnej.