Rządowy Program Odbudowy Zabytków

  1. Prace remontowo-konserwatorskie XVIII-wiecznego Dworu w zespole dworsko-parkowym w Lipkowie
  2. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego parku poprzez wykonanie robót budowlanych w zakresie kanałów ściekowych