Stworzenie nowego terenu zieleni w miejscowości Blizne Jasińskiego

W miejscowości Blizne Jasińskiego wokół stawu należącego do gminy Stare Babice prowadzone są prace ziemne oraz przygotowawcze wraz z uprzątnięciem terenu, polegające na oczyszczaniu stawu, niwelowaniu i formowaniu terenu, czyszczeniu z zalegających odpadów m.in. kamieni, cegieł, gruzu itp. Staw nie będzie pogłębiany, jedynie oczyszczony z części roślinności dla odsłonięcia tafli wody. Zachowana zostanie w większości roślinność wysoka oraz część trzcinowisk. Zadanie „Stworzenie nowego terenu zieleni w miejscowości Blizne Jasińskiego” zakłada zachowanie naturalnego charakteru terenu połączonego z funkcją retencyjną.

W dłuższej perspektywie zostaną wykonane nasadzenia roślinności wysokiej i niskiej w celu uzyskania większej bioróżnorodności, co częściowo zmniejszy koszty pielęgnacyjne oraz przyczyni się do stworzenia nowych siedlisk dla zwierząt. Będą to nasadzenia piętrowe z roślin wieloletnich o zróżnicowanej sile wzrostu, porze kwitnienia oraz okresie wegetacji. Bazą będą gatunki rodzime, a struktura nasadzeń będzie charakteryzować się zróżnicowaniem gatunkowym dla owadów. Zaplanowano zastosowanie różnych gatunków roślin rodzimych, odpornych na czasowe przesuszanie i podtapianie. Rodzime gatunki nie wymagają również zwiększonego nawożenia oraz są bardziej odporne na zmiany klimatyczne, glebowe i wodne. Zadanie obejmuje także zakup niezbędnych materiałów towarzyszących, jak paliki, kora, słupki oraz usługę nadzoru inwestorskiego.

W ramach tego zadania planowane jest w szczególności:

  • Stworzenie łąk kwietnych
  • Wykonanie nasadzeń z drzew liściastych i iglastych (drzewa będą duże o obwodach pnia min. 18-20 cm)
  • Wykonanie nasadzeń z krzewów i bylin
  • Założenie trawników na powierzchni około 3000 metrów kwadratowych
  • Rewitalizacja stawu

Zadanie pod nazwą „Stworzenie nowego terenu zieleni w miejscowości Blizne Jasińskiego” realizowane jest przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”