Świadczenie pieniężne dla osób, które zakwaterowały uchodźców z Ukrainy

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
Złożenie wniosku umożliwia ubieganie się o refundację kosztów pobytu uchodźców.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy ul. Rynek 21.

Wzór wniosku do pobrania znajdą Państwo pod tekstem, dokumenty są również dostępne w Urzędzie Gminy, ul. Rynek 21 (parter).

 Przyjmowanie wniosków przez Urząd Gminy Stare Babice rozpocznie się od 28 marca 2022 roku – w budynku Urzędu Gminy ul. Rynek 21: poniedziałek – piątku, w godzinach: od 8.00 do 14.00.

Co jest wymagane przy składaniu wniosków?

  • imię i nazwisko, PESEL lub numer dokumentu tożsamości osób, które znalazły schronienie w prywatnych lokalach mieszkańców gminy Stare Babice.

Przypominamy, że mieszkańcy składają wnioski pod rygorem odpowiedzialności karnej, informacje w nich zawarte muszą być zgodne ze stanem faktycznym.

Do wniosku należy załączyć KARTĘ OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA wypełnioną odrębnie dla każdej z osób przyjętych do zakwaterowania. Przy składaniu dokumentów prosimy też o wydrukowanie, podpisanie i załączenie klauzuli informacyjnej dotyczącej Państwa ochrony danych osobowych.

Świadczenie wstecz

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – licząc od dnia przyjęcia do dnia złożenia wniosku – ale nie dłużej niż 120 dni.
Jego wysokość to 40 zł za każdą osobę dziennie.  Świadczenie wypłacane jest wstecznie, licząc od 24 lutego.
Uwaga! Wnioski wybiegające okresem świadczenia w przyszłość nie będą honorowane.

Świadczenia nie otrzyma osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie (np. zapłata przez obywateli Ukrainy, jak i inne podmioty na ich rzecz). Dotyczy to również opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy (w ramach umowy najmu).
Składając wniosek o rekompensatę 40 zł należy złożyć oświadczenie, że za okres pomocy obywatelom Ukrainy nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

W związku z tym, że świadczenie wypłacane jest wstecznie za okres udzielenia gościny, wniosek warto składać pod koniec okresu, w którym udzielaliśmy gościny osobom z Ukrainy lub dopiero po miesiącu ich pobytu.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać osobiście w Urzędzie Gminy ul. Rynek 21.

Pomoc materialna nie przysługuje, jeżeli:

  • za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
  • za okres, którego dotyczy wniosek podmiot otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
  • warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
  • we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek
2. Karta
3. Klauzula RODO