Szukamy osób do realizacji usług w zakresie opieki wytchnieniowej i asystencji osobistej

Gmina Stare Babice przystąpiła do realizacji dwóch programów finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego: „Opieka wytchnieniowa” (już po raz trzeci) oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Oba programy są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach.
Więcej na temat programów można przeczytać tutaj.

Do obu programów szukamy osób chętnych do wykonywania tych usług.

Usługi opieki wytchnieniowej zgodnie z Programem „Opieka wytchnieniowa” mogą świadczyć:
1) osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej;
2) osoby posiadające co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.
Opieka sprawowana będzie w miejscu zamieszkania osoby, u której usługa będzie świadczona (na terenie gminy Stare Babice).

Usługi asystencji osobistej, zgodnie z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  mogą świadczyć:
 – osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

 

Koszt jednej roboczogodziny za świadczenie usługi opieki wytchnieniowej lub usługi asystencji osobistej wynosi 40,00 zł brutto. Na świadczenie odpowiednio ww. usług zostanie zawarta umowa zlecenie.

Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starych Babicach przy ul. Rynek 21 w godzinach pracy Ośrodka:
poniedziałek od 8:00 do 17:00;
wtorek–czwartek od 8:00 do 16:00;
piątek w godzinach od 8:00 do 15:00.

tel. (022) 722 90 11 wew. 230
e-mail: gops@stare-babice.pl

[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227 z późn. zm.) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).