Uprawa maku i konopii

Uprawy maku lub konopi włóknistych

Zgodnie z art. 47 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz.2050 z późn. zm.) zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy.
Jednym z warunków wydania zezwolenia na uprawę maku czy konopi włóknistych jest ujęcie planowanej powierzchni (ha) i rejonizacji (gmina) uprawy w Uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
W zgłoszeniu zamiaru uprawy maku lub konopi włóknistych należy określić:
– imię i nazwisko/nazwę podmiotu zgłaszającego,
– dane kontaktowe: telefon, adres, e-mail,
– wskazanie gatunku uprawy (mak, konopie włókniste),
– lokalizacja uprawy (numer ewidencyjny działki oraz obręb ewidencyjny),
– powierzchnia uprawy w ha.

Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z art. 45 i 46 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii:

  1. Uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa.
  2. Uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku.
  3. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo:
    1) umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub
    2) zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3, składanego do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.
  1. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa konopi innych niż włókniste jest zabroniona.

Zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych na przyszły rok należy złożyć pisemnie (osobiście, za pośrednictwem Poczty lub epuap) do Urzędu Gminy Stare Babice, ul. Rynek 32, 05 – 082 Stare Babice w terminie do 20 września br.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 10 lub pod numerem telefonu 22 730 80 12.

UWAGA: zgłoszenie zamiaru założenia uprawy maku lub konopi włóknistych nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę tych roślin, a tym samym nie jest tożsame z wydaniem decyzji zezwalającej na uprawę. W tym celu uzyskania stosownego zezwolenia należy złożyć odpowiedni wniosek:

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych