Wniosek Gminy Stare Babice pn. „E- nauka w Gminie Stare Babice” pozytywnie oceniony

W piątek 3 kwietnia br. złożony został wniosek o dofinansowanie zakupu komputerów w ramach programu Zdalna Szkoła. Operator wyznaczył maksymalną wartość projektu, o którą można wnioskować, proporcjonalną do liczby uczniów w gminie Stare Babice. Kwota ta wyniosła 80 000 zł.

Z przeprowadzonej w czterech gminnych szkołach diagnozy wynika, że do prawidłowego prowadzenia zajęć w trybie nauczania zdalnego potrzebnych jest 78 laptopów, w tym 18 dla nauczycieli i 60 dla uczniów. Ostatecznie we wniosku ujęto kupno 23 laptopów dla uczniów, z oprogramowaniem i dostępem do internetu. Szacunkowa wartość tych sprzętów wyczerpała pulę środków wyznaczoną dla naszej gminy.

8 kwietnia, w godzinach popołudniowych, Centrum Projektów Polska Cyfrowa opublikowało kolejną listę wniosków grantowych wybranych do dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Wniosek gminy Stare Babice spełnił wszystkie kryteria formalno-merytoryczne i został umieszczony na liście do dofinansowania.

W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa o dofinansowanie grantu pn.”E- nauka w Gminie Stare Babice”, następnie przystąpimy do przeprowadzenia postępowania, w celu zakupienia zaplanowanego sprzętu.

opracowanie Zespół Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

 

 

 

Grant „E -Nauka w Gminie Stare Babice” w ramach Projektu pn.: „Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej  w systemie kształcenia zdalnego”

 

Grant realizowany w ramach otwartego konkursu grantowego prowadzonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

Projekt jest odpowiedzią na trudną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanego zakażeniami COVID-19, który wymusił naukę w systemie zdalnym.

Celem projektu jest doposażenie jednostek oświatowych w sprzęt komputerowy oraz Internet niezbędny do realizowania podstawy programowej poprzez prowadzenie lekcji w trybie zdalnym.

Całkowita wartość grantu: 79 988,48 PLN

Dofinansowanie grantu z UE: 79 988,48 PLN (100% kosztów kwalifikowalnych)

__________________________________________________________________________

Umowa o powierzenie grantu została podpisana 20 kwietnia 2020 r.

W ramach projektu sfinansowano zakup 23 komputerów przenośnych, oprogramowania
i niezbędnych akcesoriów wraz z dostępem do zdalnego Internetu. Wyposażenie to zostało przekazane do 4 szkół podstawowych z terenu gminy Stare Babice celem użyczenia rodzinom, które nie mają możliwości zapewnienia dzieciom sprzętu do nauki zdalnej.

Planowane efekty: umożliwienie dzieciom w wieku szkolnym nauki zdalnej poprzez użyczenie im odpowiedniego sprzętu i dostępu do Internetu.

 

 Projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej  w systemie kształcenia zdalnego”

współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.