Wspólne posiedzenie Komisji w trybie zdalnym – 16 czerwca 2020r.

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2019 r. poz. 6670) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695, 875)

 

Przewodniczący Rady Gminy Stare Babice zwołuje w trybie zdalnym wspólne posiedzenie Komisji, które odbędzie się – 16 czerwca 2020 r. o godz. 13:00

Tematem posiedzenia będzie:

Sprawozdanie z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego „Eko-Babice” Sp. z o.o. za rok 2019.