Wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w województwie mazowieckim

Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego (PSR) w 2020 r. utrzymała się, notowana od wielu lat, tendencja spadku liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni. W porównaniu z wynikami uzyskanymi w PSR 2010, zwiększeniu uległa powierzchnia gruntów ogółem. W analizowanym okresie najbardziej zwiększyła się liczebność drobiu ogółem, wzrost wystąpił również w przypadku pogłowia bydła i świń.
Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r., liczba gospodarstw rolnych ogółem w województwie mazowieckim wyniosła 208 tys. i w stosunku do Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. zmniejszyła się o 21 tys., tj. o 9,1%. Dominujące w rolnictwie gospodarstwa indywidualne (207 tys.) stanowiły 99,6% ogółu gospodarstw.

Powszechny Spis Rolny został przeprowadzony na terytorium Polski w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spisem rolnym, jako badaniem pełnym, zostały objęte gospodarstwa rolne, których użytkownikami były osoby fizyczne (gospodarstwa indywidualne) oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Źródło danych GUS, więcej informacji na stronie: https://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/powszechny-spis-rolny-2020/powszechny-spis-rolny-2020-wyniki-wstepne-w-wojewodztwie-mazowieckim,1,1.html

PSR_wyniki wstępne_w województwie mazowieckim