Wspólne posiedzenie Komisji

Tematem posiedzenia będzie:
1. Omówienie projektu uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Henryk Kuncewicz

 

 

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane (kanał Urzędu Gminy Stare Babice –
UGStareBabice – na serwisie informacyjnym YouTube) i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815).