XXVII sesja Rady Gminy Stare Babice

 1. Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Gminy
 2. Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Stare Babice – rozszerzenie porządku obrad oraz korekcja numeru
 3. Zawiadomienie o ustaleniu porządku XXVII sesji Rady Gminy Stare Babice

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842)

zwołuję w trybie zdalnym XXVI sesję Rady Gminy Stare Babice

w dniu 17 grudnia 2020 r. o godz. 14.00,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2021-2032.
 5. Rozpatrzenie projektu budżetu Gminy Stare Babice na rok 2021:
 6. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 7. odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
 8. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 9. stanowisko Wójta do opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 10. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
 11. głosowanie nad projektem budżetu Gminy Stare Babice na rok 2021.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 13. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie obrad.

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

(-) Henryk Kuncewicz

 Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=295

Obrady rady gminy będą transmitowane (kanał YouTube UGStareBabice) i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378)

 


                                                                                                     

Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Stare Babice

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) – koryguję numer sesji zwołanej na 17 grudnia 2020 r. i jednocześnie r o z s z e r z a m jej porządek obrad o następujące punkty:

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w latach 2021 – 2025.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Babice na lata 2021-2030
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Stare Babice w przedmiocie współdziałania Gminy Izabelin
  z Gminą Stare Babice przy wykonywaniu zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
  w sprawie podjęcia współdziałania gmin na rzecz przygotowania i realizacji Projektu pn.  „Trasa rowerowa wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi i infrastrukturą towarzyszącą” na obszarze: Kampinoskiego Parku Narodowego, m.st. Warszawy, powiatu nowodworskiego: gmina Czosnów, gmina Leoncin, powiatu sochaczewskiego: gmina Brochów, powiatu warszawskiego zachodniego: gmina Izabelin, gmina Kampinos, gmina Leszno, gmina Łomianki, gmina Stare Babice.”
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2020 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają
  z upływem roku budżetowego 2020.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały „w sprawie przystąpienia
  do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części
  wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Borzęcinie Dużym – kompleks 2
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o realizacji zadań oświatowych Gminy Stare Babice w roku szkolnym 2019/2020
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zarzutów przedstawionych w Skardze na bezczynność Rady Gminy Stare Babice.

 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Henryk Kuncewicz

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=295

Obrady rady gminy będą transmitowane (kanał YouTube UGStareBabice) i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378)

 


 

Zawiadomienie o ustaleniu porządku obrad XXVII sesji Rady Gminy Stare Babice w dniu 17 grudnia 2020 r.

Działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 Statutu Gminy Stare Babice ustalam porządek obrad XXVII sesji Rady gminy Stare Babice w dniu 17 grudnia 2020 r. o godz. 14:00, która odbędzie się w trybie zdalnym:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2021-2032.
 5. Rozpatrzenie projektu budżetu Gminy Stare Babice na rok 2021:
 6. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
 7. odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
 8. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 9. stanowisko Wójta do opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 10. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
 11. głosowanie nad projektem budżetu Gminy Stare Babice na rok 2021.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Programu opieki nad kobietą w ciąży i jej rodziną w Gminie Stare Babice” w latach 2021 – 2025.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stare Babice na lata 2021-2030
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Stare Babice w przedmiocie współdziałania Gminy Izabelin
  z Gminą Stare Babice przy wykonywaniu zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
  w sprawie podjęcia współdziałania gmin na rzecz przygotowania i realizacji Projektu pn.  „Trasa rowerowa wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi i infrastrukturą towarzyszącą” na obszarze: Kampinoskiego Parku Narodowego, m.st. Warszawy, powiatu nowodworskiego: gmina Czosnów, gmina Leoncin, powiatu sochaczewskiego: gmina Brochów, powiatu warszawskiego zachodniego: gmina Izabelin, gmina Kampinos, gmina Leszno, gmina Łomianki, gmina Stare Babice.”
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2020 rok.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają
  z upływem roku budżetowego 2020.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały „w sprawie przystąpienia
  do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części
  wsi Borzęcin Duży i części wsi Borzęcin Mały – pomiędzy ulicami Warszawską, Kosmowską i Krótką”.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Borzęcinie Dużym – kompleks 2
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o realizacji zadań oświatowych Gminy Stare Babice w roku szkolnym 2019/2020
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego zarzutów przedstawionych w Skardze na bezczynność Rady Gminy Stare Babice.
 25. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 26. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 27. Wolne wnioski i informacje.
 28. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Henryk Kuncewicz

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=295

Obrady rady gminy będą transmitowane (kanał YouTube UGStareBabice) i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378)