Wspólne posiedzenie Komisji w trybie zdalnym

Data opublikowania: 20.11.2020

Start: 1.12.2020 / 14:00

Miejsce: online

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842)

zwołuję w trybie zdalnym

wspólne posiedzenie Komisji

1 grudnia 2020 r. o godz. 14:00

 

Tematem posiedzenia będzie:
1. Omówienie projektu uchwały budżetowej na rok 2021 i projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2021-2032.

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kuncewicz

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice
Obrady rady gminy będą transmitowane (kanał YouTube UGStareBabice).