XXIV sesja Rady Gminy Stare Babice

Stare Babice, dnia 26 października 2020 r.

BORG.0002.9.2020

 XXIV sesja Rady Gminy Stare Babice

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842)

zwołuję w trybie zdalnym XXIV sesję Rady Gminy Stare Babice

w dniu 3 listopada 2020 r. o godz. 13.00,

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy gminnej drodze publicznej położonej we wsi Babice Nowe.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy gminnej drodze publicznej położonej we wsi Stare Babice.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Stare Babice na lata 2021–2024.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Stare Babice
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty należności, stanowiących dochody budżetu Gminy Stare Babice instrumentem płatniczym.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku
  od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Stare Babice.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2020 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2020-2032.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku Sołectwa Borzęcin Mały dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2021.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi do rozpatrzenia według właściwości.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie
  skargi na działalność Wójta Gminy Stare Babice.
 15. Rozpatrzenie uchwały w sprawie w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyróżnienia osoby szczególnie zasłużonej dla Gminy Stare Babice.
 17. Zapoznanie radnych z protokołem z kontroli komisji Rewizyjnej.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych.
 19. Informacja Wójta o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby zobowiązane ustawą do składania oświadczeń majątkowych.
 20. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 21. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                   Henryk Kuncewicz

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=295

Obrady rady gminy będą transmitowane (kanał YouTube UGStareBabice) i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)