Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Stare Babice

Data opublikowania: 20.05.2021

Start: 27.05.2021 / 14:00

Miejsce: online

Wstęp: wolny

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z poz. 1842 z późń. zm.)
zwołuję w trybie zdalnym

XXXIV sesję Rady Gminy Stare Babice

w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 14:00,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/245/2020 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Borzęcinie Dużym – kompleks 2.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2020 z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji i zmiany „Program bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej 65 roku życia” na 2021 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej w Gminie Stare Babice.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2021 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2021-2036.
12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
13. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Henryk Kuncewicz

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice –https://starebabice.bip.net.pl/?c=468
Obrady rady gminy będą transmitowane (kanał YouTube UGStareBabice) i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378).

OGŁOSZENIE