Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy Stare Babice

Data opublikowania: 19.11.2021

Start: 25.11.2021 / 14:00

Miejsce: Sala konferencyjna w Urzędzie Gminy, ul. Rynek 21

Stare Babice, dnia 17 listopada 2021 r.

BORG.0002.10.2021

 

Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy Stare Babice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834)
zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Stare Babice w dniu 25 listopada 2021 r. o godz. 14:00,
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów usługowych położonych we wsiach: Stare Babice, Babice Nowe, Koczargi Nowe, Borzęcin Duży i Borzęcin Mały w Gminie Stare Babice.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Stare Babice.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie stare Babice w roku szkolnym 2020/2021.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Stare Babice na lata 2022-2025.    
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Babice do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 oraz zasad realizacji przedmiotowego Programu w Gminie Stare Babice.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stare Babice do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz zasad realizacji przedmiotowego Programu  Gminie Stare Babice.  
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Stare Babice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
 11. Rozpatrzenie projektu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Stare Babice.
 12. Rozpatrzenie projektu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
 13. Rozpatrzenie projektu w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Babice.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2021 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2021-2036.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stare Babice.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Stare Babice.
 20. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 21. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
(-) Henryk KUNCEWICZ

 

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=468

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz  i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372).