Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Załącznik do zarządzenia nr  118/2022 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 28  czerwca 2022 r.

WYKAZ

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021r. poz. 1899)
Wójt Gminy Stare Babice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

 

Opis i położenie Borzęcin Duży

nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona przy ulicy Spacerowej

Powierzchnia nieruchomości 1385 m2
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej WA1P/00106469/5
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów 617/8
Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej zagospodarowania Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2011 r. nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena nieruchomości 315 000,00 zł (słownie złotych: trzysta piętnaście  tysięcy, 00/100) netto + aktualnie obowiązująca stawka podatku od towarów i usług VAT