Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem stanowiących własność Gminy Stare Babice

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Babice  położonej
w obrębie geodezyjnym  Stare Babice  przeznaczonej do oddania w najem.

 

Opis i położenie

 

Stare Babice

nieruchomość niezabudowana

Powierzchnia  użytkowa do przekazania 1142 mz czego 200m2   przeznaczono do najmu
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej WA1P/00094795/1
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów 493/2
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwca 2011 r. nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Forma przekazania nieruchomości i sposób Oddanie gruntu w najmem na okres do  4 lat
Wysokość  czynszu miesięcznego Miesięczna  stawka czynszu netto – 1740 zł. Kwota czynszu będzie powiększona o podatek  od towarów i usług VAT, ustalony według obowiązującej stawki.
Warunki zmiany wysokości czynszu Czynsz  będzie wzrastał zgodnie ze  wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i według  zasad obliczania tego wskaźnika, za okresy roczne.

 

Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy Opłaty miesięczne, płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.
Uwagi Umowa może być wypowiedziana przez Wynajmującą  z zachowaniem 1- miesięcznego  terminu wypowiedzenia w przypadku gdy przedmiot najmu  będzie niezbędny na cele szczególnie ważne dla gospodarki Gminy lub zmiany jego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.