XLIX sesja Rady Gminy Stare Babice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079)

 zwołuję XLIX sesję Rady Gminy Stare Babice w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 14.00, w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLV, XLVI, XLVII i XLVIII sesji Rady Gminy.
 4. Raport o stanie Gminy Stare Babice za 2021 rok:
 • prezentacja Raportu o stanie Gminy Stare Babice za 2021 rok;
 • debata nad Raportem o stanie Gminy Stare Babice za 2021 rok;
 • podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania za rok 2021 dla Wójta Gminy.
 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 r.:
 • rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 r.;
 • rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021;
 • informacja o stanie mienia Gminy Stare Babice;
 • przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stare Babice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stare Babice za 2021 rok;
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
  ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2021.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
  z tytułu wykonania budżetu za rok 2021:
 • przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Babice;
 • przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Babice
  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 r.;
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania za rok 2021 z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa
  w gminie na rok szkolny 2022/2023.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr XLI/436/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
  dla publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych prowadzonych
  w szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Stare Babice przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania
  i wykorzystania.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIII/350/2021 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Koczargi Stare.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej położonej we wsi Borzęcin Duży.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy gminnej drodze wewnętrznej położonej we wsi Lubiczów.
 8. Zapoznanie radnych z protokołem z kontroli Komisji Rewizyjnej.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 10. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad.

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=586

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7  
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz  i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005
i 1079).

Przewodniczący Rady Gminy Henryk Kuncewicz