XX sesja Rady Gminy Stare Babice

19 maja 2020 roku odbyła się XX sesja Rady Gminy Stare Babice. Ze względu na stan epidemii sesja odbyła się w trybie zdalnym. Nagranie audiowizualne z posiedzenia sesji dostępne jest na platformie YouTube pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=izdtwZlyx4k

Podczas trwającej blisko 9 godzin sesji poruszonych pozostało wiele zagadnień dotyczących dalszego rozwoju i funkcjonowania naszej gminy. W przyjętym porządku obrad znalazły się m.in. zapisy przedstawione z inicjatywy Wójta Gminy Stare Babice Sławomira Sumki jak np. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego dla dorosłych osób niepełnosprawnych w Gminie Stare Babice, które po omówieniu Rada Gminy zaopiniowała pozytywnie, co umożliwia dalsze procedowanie pozyskiwania środków finansowych na budowę ośrodka, z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie to otrzymamy wsparcie w wysokości 3 375 000,00 zł (czas na nagraniu: 0:40:50).

Podczas posiedzenia XX sesji Rady Gminy największe wątpliwości i dyskusję  na linii radni-urząd  wzbudziły dwa projekty rozporządzenia:              

  • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
  • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Stare Babice na 2020 rok.

Projekt uchwały w sprawie dopłat do wody i ścieków zakładał zmniejszenie dopłat ze środków gminy (czas na nagraniu: 1:52:30). W rezultacie tej zmiany stawka na 1m3 wody i ścieków wzrosłaby łącznie o 3,24 zł, co oznacza wzrost opłat na poziomie 9,72 zł miesięcznie dla mieszkańca przy średnim zużyciu wody, jakie wynosi 3 m3. Zmiana ta, pozwoliłaby na utrzymanie dotychczasowego tempa rozwoju, remontów i budowy dróg oraz innych inwestycji, bez dalszego, niepotrzebnego zadłużania gminy. Stawki podatków lokalnych są jedne z najniższych wśród wszystkich gmin ościennych. Radni nie zdecydowali się na podjęcie tej uchwały. Modyfikowali ją wedle swojego uznania, w rezultacie przegłosowując tę, która nie ma pokrycia w budżecie gminy. Tym samym z dużą dozą prawdopodobieństwa, uchwała zostanie uchylona przez nadzór wojewody, a mieszkańcy od 26 maja mogą zostać bez żadnych dopłat z gminy – wtedy stawka za wodę i ścieki za jeden metr sześcienny wzrośnie o blisko 10,42 zł, a nie o 3,24 zł, jak proponował wójt. Radni byli informowani o możliwym zagrożeniu, jednak nie wpłynęło to na ich decyzję. Warto podkreślić, że 15 maja odbyła się Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, na której zmiany były omawiane. Dodatkowo, Radni, na 7 dni przed sesją otrzymali do zapoznania się dokumenty, które będą procedowane. Nie zgłaszali pytań i wątpliwości. Nie konsultowali się z pracownikami urzędu, by zasięgnąć więcej szczegółowych informacji.

Dla przypomnienia, aktualnie toczą się m.in. następujące inwestycje: remont szatni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach, remont i przebudowa ulicy Lutosławskiego w Klaudynie, lada moment rozpocznie się remont łazienek w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym, a procedowana jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli, przebudowa skrzyżowań ulic Warszawska-Piłsudskiego, Warszawska-Południowa, Warszawska-Reymonta i przebudowa ulicy Pohulanka w Starych Babicach i Kwirynowie.

Obecnie na rynku panuje bardzo korzystna koniunktura gospodarcza. Przetargi, które były ogłaszane zostały rozstrzygnięte pomyślnie, w kwotach niższych niż zakładane. Jednocześnie, w związku z koronawirusem i działaniami rządu, spadają wpływy do budżetu gminy. W kwietniu 2020 roku Gmina Stare Babice otrzymała z tytułu należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT): 3 495 652 złotych, czyli o 40,35 proc. mniej w stosunku do kwietnia roku 2019. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych spadły o 38,09 %. To drastyczny spadek dochodów, a jednak staramy się nie ustawać w rozwoju, mając świadomość, tego, że  zapewniamy miejsca pracy dla pracowników i podwykonawców firm, a często nawet możliwość przetrwania w tym trudnym czasie dla podmiotów, z którymi podjęliśmy współpracę.

Po raz kolejny w tym roku radni nie zgodzili się na zmiany w  uchwale budżetowej. Poprzednio, w styczniu, wójt prosił o chwilowe przeniesienie środków pomiędzy działami budżetowymi do czasu uchwalenia przyznanego wsparcia od zewnętrznych jednostek terytorialnych, by móc wszcząć postępowania przetargowe na budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Południowej, co bez zabezpieczonych środków w budżecie, nie jest możliwe. Radni zgłaszali wtedy wątpliwości czy na pewno otrzymamy wsparcie gwarantowane przez Marszałka Województwa i Starostę. Drodzy Państwo, informujemy, że sejmik województwa w dniu 19.05.2020 r. przyznał Gminie Stare Babice dofinansowanie w wysokości 3 200 000 zł, natomiast Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego 18.05.2020 r. przyznał dotację w wysokości 1 170 000 zł. Wątpliwości radnych były więc bezzasadne i jedynie opóźniły inwestycję.

Zmiany w uchwale budżetowej procedowane wczoraj zakładały kilkanaście zmian (czas na nagraniu: 4:16:30). Za najbardziej istotne dla Mieszkańców należy uznać:

– zapewnienie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

– wprowadzenie zadania inwestycyjnego – budowy całorocznego targowiska gminnego „Mój Rynek” w Starych Babicach. Zadanie opiewało w roku 2020 na kwotę 38 583 zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową. Dzisiaj miała zostać podpisana umowa na dofinansowanie budowy targowiska w ramach programu PROW 2014-2020 finansowanego przez Samorząd Mazowsza, w wyniku której Gmina Stare Babice miała otrzymać milion złotych. Brak zapewnionych środków na przedsięwzięcie uniemożliwia podpisanie umowy.

-zmniejszenie o 850 000 złotych dofinansowania na Dom Kultury Stare Babice i Bibliotekę Publiczną Gminy Stare Babice. W związku z panującym stanem epidemii, wiele wydarzeń zostało odwołanych, środki nie zostaną wykorzystane w całości. Pozyskane w ten sposób środki odegrałyby niebagatelną role przy „łataniu” dziury budżetowej powstałej w wyniku mniejszych wpływów z PIT i CIT.

Żarliwą dyskusję wśród radnych wywołał także 15. punkt porządku obrad: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego wystąpienia Wojewody Mazowieckiego (czas na nagraniu: 6:31:00). Projekt ten dotyczył pisma, które Wójt Gminy Stare Babice wystosował do Wojewody Mazowieckiego z prośbą o rozpoznanie w zakresie wątpliwości dotyczących zakazu łączenia mandatu radnego Leszka Poborczyka z określonym rodzajem działalności. Sprawa dotyczy korzyści finansowych jakie Radny czerpał na skutek wynajmowania gminnej spółce Eko-Babice prywatnego samochodu, za co otrzymywał wynagrodzenie, (jednocześnie będąc w tej firmie zatrudnionym na etacie), a finalnie sprzedał rzeczony samochód powyższej spółce. W rezultacie zarobił na tych transakcjach (z wyłączeniem wynagrodzenia etatowego) blisko 310 000 zł.  Większość radnych jednak nie zgodziła się z Wójtem i nie widziała w tej sytuacji żadnych problemów natury etycznej.

Kolejna sesja Rady Gminy została zaplanowana na 28 maja 2020 r.